Interactie met stakeholders

In dialoog met stakeholders

Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen. En samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die er toe doet. Samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.

Het Alliander stakeholdermodel omvat diverse stakeholder-groepen. Onderscheiden worden:

  • key stakeholders: klanten, medewerkers en aandeelhouders en investeerders
  • overige stakeholders zoals: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties.

Contactmomenten

De dialoog met stakeholders voeren we ad-hoc en op gestructureerde basis. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke momenten voor uitwisseling. We staan regelmatig in contact met politici in Den Haag en bij de Europese instituten en we onderhouden contact met toezichthouders.

Interactie met stakeholders

Stakeholder

 

Organisatie

 

Interactievorm

 

Bespreekpunten

 

Referentie

Klant consument

 

Webpanel
Klantenonderzoek
Klantenman
Klantenpanels
Consumentenorganisaties

 

Digitaal panel
Kwantitatief onderzoek (4 keer jaar)
Klachten en mediation (per casus)
Kwalitatief onderzoek (divers)
Dialoog (divers)

 

Samenwerking, relatiebeheer,
dialoog en verbeteren dienstverlening

 

Klant

Klant zakelijk

 

Brancheorganisaties

 

Dialoog/ relatiebeheer (divers)

 

Samenwerking, dialoog/ relatiebeheer en verbeteren dienstverlening

 

Klant

Medewerker

 

Medewerkeronderzoek
Medezeggenschap
Jongerennetwerk Tension
Vrouwennetwerk Lianne
GBLT-netwerk Pride
Personeelsvereniging

 

Kwantitatief onderzoek (ieder kwartaal)
Formele overlegvergadering (maand)
Dialoog/ workshops/ bijeenkomsten
Idem
Idem
Medewerkersvereniging

 

Participatie,
dialoog en medewerkersbetrokken- heid

 

Medewerker

Overheden

 

Provincies en gemeenten

 

Consultatie, samenwerking en projecten (projecten, adhoc)

 

Afstemmen klimaat- en milieuplannen en projecten

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Rijksoverheid en Europese Unie

 

Consultatie, inspreken, zienswijzen (projecten, adhoc)

 

Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog

 

Aandeelhouders en investeerders

Maatschappelijke
organisaties

 

Natuur- en milieuorganisaties

 

Consultatie en dialoog over aanleg projecten, duurzaamheidsthema's (projecten, adhoc)

 

Faciliteren duurzame energie voorziening

 

Klant

  

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven

 

Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen (veelvuldig)

 

Participatie,
Dialoog en relatiebeheer

 

Klant

Leveranciers

 

Aannemers en industrie
Leveranciers goederen en diensten

 

Dag van de aannemerij (1 keer/ jaar)
Leveranciersdagen
Thema-overleg
MVI overleg

 

Samenwerking,
Relatiebeheer,
Dialoog

 

Financieel

Toezichthouders

 

Nederlandse Mededingings Autoriteit – Autoriteit Consument & Markt

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

  

Staatstoezicht op de Mijnen
Onderzoeksraad voor Veiligheid

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

Kennisinstellingen

 

Onderwijs- en kennisorganisaties

 

Samenwerking met Radboud Universiteit, HAN, ROC's. technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente.

 

Kennisuitwisseling en partnerships

 

Medewerker

Multistakeholder en netwerkorganisaties

 

Urgenda
Groene Zaak
Kenniskring Amsterdam
NEN Normcommissies
MVO Nederland
Smart Energy Collective
Klimaatverbond Nederland
Milieu Centraal
Fres
Global Gasnetwork Initiative
Global Intelligent Utility Network Coalition
Global Reporting Initiative

 

Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring (periodiek)

 

Samenwerking met kennisinstellingen bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren

 

Klant

Energiesector

 

Werkgeversvereniging WENb
E-decentraal
Netbeheer Nederland
Energieproducenten/ -leveranciers

 

Deelname bestuur (maandelijks)
Werkgroepen (maandelijks)
Stichting E-laad (continue)

 

Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking

 

Klant

Aandeelhouders en investeerders verschaffers

 

Belanghebbende Provincies en gemeenten

 

Algemene Vergadering Aandeelhouders (tenminste 1 keer/jaar)
Grootaandeelhouders overleg (tenminste 1 keer/jaar)
Werkstages, bestuurlijk overleg, individueel contact. Tweejaarlijks kwalitatief onderzoek.

 

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars

 

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties (periodiek)

 

Verantwoording en toelichting

 

Financieel

Media

 

Media
lokale omgeving

 

Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie. Tweejaarlijkse kwalitatief onderzoek.

 

Informeren, positioneren

 

Alle stakeholders

Politiek landelijk

 

Eerste en Tweede kamer Staten Generaal, ministeries

 

Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren. Tweejaarlijks kwalitatief onderzoek.

 

Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's

 

Alle stakeholders

Stakeholderinformatie en het jaarverslag

In 2014 hielden we verschillende rondetafelgesprekken waarin we met vertegenwoordigers van stakeholders in dialoog gingen over de invulling die wij geven aan de (maatschappelijke) rol en activiteiten van Alliander. In de gesprekken was veel waardering voor de inzichten die stakeholders tussen elkaar en met Alliander uitwisselden. We kregen suggesties voor de verdere ontwikkeling van het jaarverslag. In dit jaarverslag hebben wij de suggesties grotendeels verwerkt. Voorbeelden zijn het transparanter zijn over veiligheid op de werkvloer, de kansen die geboden worden om mensen vitaal te houden en suggesties om het verhaal over onze ecologische voetafdruk nog beter te vertellen.

Maatschappelijke trends en stakeholderdialogen vormen de basis voor de identificatie van de belangrijkste thema’s, waarover we rapporteren. Onze stakeholders hebben de effecten van (maatschappelijke) thema’s voor de organisatie beoordeeld in een ‘materialiteitstoets’. Op basis van deze stakeholderinput is een prioritering gemaakt van de 15 meest relevante en impactvolle onderwerpen in de ogen van onze stakeholders.

Stakeholders selecteren veelal thema’s die raken aan onze operationele werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld veilig werken, klanttevredenheid en leveringszekerheid. Daarnaast kiezen zij voor thema’s waarmee Alliander zich in de toekomst kan onderscheiden, zoals de energietransitie, energiebesparing en innovatie.