Gebeurtenissen na balansdatum

Op 15 januari 2015 heeft Alliander haar belang in Locamation uitgebreid van 14% tot 39%. Hiervoor is een bedrag betaald van € 2 miljoen. De werkzaamheden van Locamation bestaan uit de ontwikkeling en exploitatie van secundaire installaties voor onderstations.

In oktober 2014 heeft Alliander AG met EWV Energie- und Wasser-versorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Waldfeucht met ingang van 1 januari 2015. Hiervoor was in 2014 de concessie verworven. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 3 miljoen en is begin januari 2015 voldaan. De looptijd van de overeenkomst met de gemeente bedraagt 20 jaar.

Op 2 januari 2015 is de (deel)transactie die de voormalige ENW in 1998 is aangegaan voor de gasnetwerken in Amsterdam op de contractueel voorziene optiedatum beëindigd. Als gevolg hiervan daalt de totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte activa (minus € 0,2 miljard), de gerelateerde beleggingen (minus $ 0,2 miljard), het strip risk (minus $ 0,1 miljoen) en het bedrag van afgegeven letters of credit (minus $ 0,5 miljoen). Genoemde bedragen hebben betrekking op de verantwoorde bedragen ultimo 2014.

Voorstel dividend 2014

De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld om een bedrag van € 198,2 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het overige deel van de winst, € 124,6 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2014.

Het dividend over 2014 is ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk gebleven. Hoewel het vergelijkbare resultaat (resultaat exclusief bijzondere posten) lager is dan vorig jaar, is het dividend nagenoeg hetzelfde. Dit wordt veroorzaakt door de bijzondere bate inzake KEMA van € 45 miljoen (na belastingen), welk bedrag het lagere vergelijkbare resultaat nagenoeg compenseert.