Wat hebben we geleerd?

Alliander streeft er naar zo goed mogelijk invulling te geven aan de strategische pijlers. Toch zijn er incidenten, ontwikkelingen en gebeurtenissen die anders verlopen dan verwacht. Daar willen we van leren om de kwaliteit van onze organisatie te blijven verbeteren. In dit hoofdstuk laten we enkele ontwikkelingen zien die anders zijn verlopen dan vooraf gepland.

1. Operatie

Doel

Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten door efficiënter te werken en zaken in één keer goed te doen.

Wat hebben we geleerd?

Wij willen qua dienstverlening steeds beter presteren. Toch kwamen er afgelopen jaar klachten binnen bij onze netbeheerders. Circa 300 klachten werden behandeld door de 'klantenman' van Liander, die problemen onafhankelijk beoordeelt en met klanten in gesprek gaat over hun ervaringen. Wat is er aan de hand, hoe kunnen we de klacht oplossen en wat kunnen we ervan leren? De meeste klachten in 2014 hadden te maken met foutieve meterstanden, storingen en werkzaamheden bij de installatie van energiemeters. We krijgen ook veel vragen over de teruglevering van duurzaam opgewekte energie. Hierover maakten wij nieuwe afspraken met energieleveranciers. De communicatie over energie opwekken en terugleveren is verbeterd op de vernieuwde website van Liander.

Ook door efficiënter te werken kunnen we de dienstverlening verbeteren. Er zijn verschillende programma’s gestart om het werk in één keer goed te doen. Zo starten onze operationele teams dagelijks met een kort overleg over de werkzaamheden en eventuele knelpunten. Uit een review op het programma “Visie op Operatie” kwam naar voren dat er weliswaar beter wordt gepland en samengewerkt, maar dat de focus hierop sterker mag. De grote hoeveelheid veranderingen in de afgelopen jaren vraagt veel van onze organisatie. We moeten ons meer richten op de zaken die echt belangrijk zijn en keuzes maken. Alleen projecten met toegevoegde waarde blijven actief.

2. Innovatie

Doel

Faciliteren van de verduurzaming van de energiemarkt, energienetten geschikt maken voor duurzame energiebronnen en innovatieve technieken en concepten ontwikkelen.

Wat hebben we geleerd?

In onze ontdekkingstocht naar het toekomstige energielandschap doen we investeringen in startups, proeftuinen en nieuwe technieken. Wij geloven erin dat we nú moeten investeren om straks niet te laat te zijn bij de ontwikkelingen. 

Sommige initiatieven leveren niet op wat we hadden verwacht of lopen anders, bijvoorbeeld doordat technologie zich snel ontwikkelt. Dit gebeurde in 2014 bij de automatisering van onze elektriciteitsstations. Op kleine schaal pasten wij hier technologie toe waarmee wij afwijkingen in het elektriciteitsnet snel en accuraat in kaart kunnen brengen en kunnen oplossen. In de praktijk ontdekten wij verbetermogelijkheden die de techniek succesvoller maken en meer toekomstvast. Daarom is besloten de grootschalige toepassing pas te starten als de techniek verder ontwikkeld is. Het vertalen van onze leerervaringen staat daarbij centraal.

3. Groei

Doel

Groei om financiële verbeteringen en voldoende slagkracht te bereiken, zodat grote investeringen in de toekomst gerealiseerd kunnen blijven worden.

Wat hebben we geleerd?

Alliander heeft in 2014 de groeistrategie ontvouwd, waarbij is aangegeven dat schaalvoordelen noodzakelijk zijn om de energierekening op termijn betaalbaar te houden. Hiervoor hebben wij bij aandeelhouders aangegeven te willen groeien in Duitsland, een land waar de veranderingen richting een meer duurzaam energielandschap zeer snel gaan en waar wij al via dochteronderneming Alliander AG actief zijn. Op deze interessante markt doen zich regelmatig kansen voor om concessies te verwerven, waarmee aanzienlijke schaalvoordelen zijn te behalen. Op dit moment bleek er onvoldoende draagvlak bij onze aandeelhouders om deze stap te zetten. Er is wel gekozen voor groei, maar allereerst worden de mogelijkheden daarvoor binnen Nederland verder onderzocht. Alliander heeft vooral oog gehad voor de kansen die er in Duitsland zijn en zich niet voldoende gerealiseerd hoe er vanuit (de achterban van) de aandeelhoudende gemeenten en provincies naar deze optie werd gekeken. We hebben afgesproken de aandeelhouders daar in de toekomst meer en beter in mee te nemen.