Ons verhaal over 2014

Veiligheid én het zorgen voor hoge leveringsbetrouwbaarheid. Meer efficiency in werkprocessen. Verdere investeringen in duurzaamheid. In 2014 maakten wij strategische keuzes op het gebied van operatie, innovatie en groei. Hiermee creëren we waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Onze klanten rekenen er op dat energie op elk moment beschikbaar is. Gelukkig gaat dat in ons land bijna altijd goed. Met een beschikbaarheid van 99,99% hebben we de meest betrouwbare energienetten ter wereld. En dat willen we ook in de toekomst met meer lokale duurzame energieopwekking zo houden. Door onze netten slimmer te maken kunnen we flexibele energiestromen in het net steeds beter besturen en beheersen. Bovendien ontplooien we nieuwe activiteiten om grip te krijgen op toekomstige uitdagingen, zoals elektrisch vervoer of duurzame gebiedsontwikkeling.

Resultaten op strategische pijlers

In 2014 hebben we stappen gezet op onze drie strategische pijlers: operatie, innovatie en groei.

Operatie

De basis van ons werk is zorgen voor een continue energievoorziening. Dat is wat onze klanten willen. Hoewel de betrouwbaarheid van energie in 2014 zeer goed was, hadden we in het afgelopen jaar een aantal bijzondere incidenten, waaronder twee omvangrijke storingen in Apeldoorn. In totaal zaten hierdoor meer dan 1.500 klanten dagen zonder gas. Dit werd veroorzaakt doordat op twee plekken water en modder in gasleidingen terecht kwam, nadat zowel een waterleiding als een gasleiding op dezelfde locatie beschadigd waren. We hebben de schade zo snel als mogelijk hersteld en in dialoog en samenwerking met gemeente, hulpdiensten en bewoners de overlast zoveel mogelijk beperkt, onder meer door voor bewoners een informatiepunt in de wijk open te stellen en in de wintermaanden kachels en dekens aan te bieden. Toch moeten we uit deze grote storingen ook onze lessen trekken. Net na de jaarwisseling vond een soortgelijke gebeurtenis plaats. Deze storingen brengen veel maatschappelijke kosten en overlast met zich mee. Op dit moment lopen er onderzoeken en kijken we waar structurele verbeteringen mogelijk zijn om situaties als deze in de toekomst te voorkomen.

Naast een betrouwbare energievoorziening hebben klanten behoefte aan goede dienstverlening tegen een betaalbare prijs. Als we ons werk verder standaardiseren, beter samenwerken en gebruikmaken van technologie kunnen we het gemak voor onze klanten vergroten. Zij moeten snel en goed geholpen worden en invloed hebben op de timing van werkzaamheden. In 2014 hebben we programma's voortgezet waarmee we onze bedrijfsprocessen efficiënter maken en structureel kosten willen verlagen. In dit kader hebben we in het afgelopen jaar de expertise in teams gebundeld en ons werk op een aantal locaties gecentraliseerd. Dit was een grote verandering voor onze organisatie en heeft onder meer door verplaatsingen en een andere manier van werken veel impact gehad op medewerkers.

Dit jaar hebben we een aanzienlijke investering gedaan om de efficiëntie van ons operationele werk te vergroten, waarmee een steviger fundament voor operationeel management gelegd is. Door dagelijkse afstemming zitten de teams bovenop het werk en kunnen zij beter vooruit plannen. Het aanpassen van complexe processen vergt tijd. In 2015 gaan wij verder met het verbeteren van operationeel management. 

Innovatie

Voor de huidige klimaat- en energie-uitdagingen zijn slimme oplossingen nodig. Daarom investeerden we in 2014 fors in innovatie door onder meer netautomatisering en de aanleg van een telecommunicatienetwerk. In proeftuinen experimenteerden we volop met nieuwe technologie en smart grids. En in 2014 hebben we een pilot afgerond met het aanbieden van slimme meters. Met de opgedane kennis kunnen we de meters vanaf 2015 op grotere schaal aan onze klanten aanbieden. Ook leren en experimenteren we op nieuwe markten. Denk aan de oplaadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, het efficiënt benutten van restwarmte uit de industrie en het op afstand schakelen van openbare verlichting.

Groei

Grote investeringen, onder meer in de digitalisering van energievoorziening, vereisen voldoende schaalgrootte en financiële slagkracht. Hoe groter het aantal klanten waarover de investeringen verdeeld kunnen worden, des te beheersbaarder blijven de kosten per klant. We zijn in het verslagjaar een samenwerking met Eneco en Stedin aangegaan om samen te investeren in een techniek die de communicatie van de slimme meter gaat verzorgen in meer dan de helft van Nederland. In 2014 onderzochten we ook de mogelijkheden voor schaalvergroting, waardoor we de energierekening ook op termijn betaalbaar kunnen houden. Voor groei in Duitsland bleek op dit moment onvoldoende draagvlak te zijn bij onze aandeelhouders. Daarom hebben we afgesproken om in eerste instantie te focussen op samenwerking en sectorconsolidatie in Nederland. Met netbeheerder Enexis onderzoeken we of we volgend jaar delen van onze netwerken in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) kunnen uitruilen tegen die van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder.

Op weg naar de toekomst

Wonen, werken en vervoer staan aan de vooravond van grote veranderingen. Nieuwe huizen en bedrijfspanden worden op termijn zo duurzaam dat ze meer energie produceren dan verbruiken. We zullen meer en meer digitaal en flexibel werken. En in de toekomst rijden we van A naar B in een elektrische, zelfrijdende auto. Hoewel dit wellicht klinkt als toekomstmuziek, is het dichterbij dan wordt gedacht. De technische mogelijkheden zijn er al.

Dat ontwikkelingen snel kunnen gaan, zien we op verschillende fronten. Duurzame energieoplossingen worden steeds toegankelijker voor het brede publiek in Nederland. Eind 2014 reden er in Nederland meer dan 46.000 elektrische/hybride auto’s; een resultaat dat we pas eind 2015 hadden verwacht. Verder zet de trend van 2012 en 2013 voor de aanschaf van zonnepanelen zich versneld door. We zien tenslotte dat er steeds meer belangstelling komt voor warmtepompen bij nieuwbouwprojecten, waarmee de vraag naar energie fundamenteel anders wordt. Dit zorgt voor een toenemende dynamiek in de energienetten.

Om te kunnen voldoen aan de energiebehoefte van de toekomst, hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan innovatie. De lastig voorspelbare energietransitie is onze grootste uitdaging. Alliander kijkt hierbij naar nieuwe marktontwikkelingen en marktmodellen. Het is onze maatschappelijke taak om de energietransitie op een effectieve en efficiënte manier te faciliteren in verbinding met, en ten dienste van al onze stakeholders. Dat vereist een flexibel netwerkbedrijf, dat adequaat kan reageren op nieuwe vragen en kansen. Het is van groot belang dat we kunnen blijven aansluiten bij de wensen van de samenleving en de overgang naar een flexibele en duurzame energiehuishouding mogelijk maken.

In 2014 gaven wij meer dan 700 miljoen euro uit aan het versterken, moderniseren en onderhouden van onze netten. Alliander behaalde een resultaat van 323 miljoen euro. Door onze solide financiële positie zijn we in staat om waar nodig te blijven investeren in de netten.

Versterking van de organisatie

Om de blijvende focus op onze netbeheerdersactiviteiten te onderstrepen, is in 2014 Ingrid Thijssen toegetreden tot onze Raad van Bestuur. Samen met onze medewerkers kunnen we veranderingen in de markt met enthousiasme en professionaliteit het hoofd bieden. Zij vertegenwoordigen ons belangrijkste kapitaal en mede dankzij hun inzet en deskundigheid kunnen we Alliander nu en in de toekomst optimaal laten functioneren en groeien. Samen gaan wij in 2015 door met het werk aan onze grootste uitdagingen: zorgen voor een onbezorgde toegang tot energie én een verantwoorde aanpak van de veranderingen in het energiesysteem. Wij zetten onze ingezette koers met volle energie voort.

Peter Molengraaf
Mark van Lieshout
Ingrid Thijssen

Raad van Bestuur Alliander

henk jan tillieVan links naar rechts: Ingrid Thijssen, Mark van Lieshout, Peter Molengraaf