Onze duurzame prestaties

Alliander werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact die we op de omgeving hebben. Door zuinig om te gaan met energie en grondstoffen komen we ook tegemoet aan wensen van onze stakeholders. In het verslagjaar hebben we diverse resultaten geboekt op CO2-uitstoot, grondstofgebruik en duurzame samenwerking in de keten.

Energiegebruik en CO2

Ondanks uiteenlopende acties is onze CO2-uitstoot gestegen naar 921 kiloton1. Dit is 17 kiloton meer dan 2013, een stijging van 2%. Onze voetafdruk wordt voor 90% veroorzaakt door de netverliezen, die onder meer ontstaan bij het transporteren van elektriciteit en gas en jaarlijks 84 miljoen euro kosten. De voornaamste oorzaak van de toegenomen CO2-uitstoot is een administratieve verrekening bij onze klanten over de afgelopen twee jaar. Behoudens deze verrekening zijn veel van onze emissies stabiel gebleven of licht gedaald. Zo is ons elektrisch wagenpark gegroeid naar circa 100 voertuigen. Bijzonder is de oplevering van een klimaatneutraal onderstation in Lochem, goed voor een reductie van 70 ton CO2. Veel van de genomen maatregelen zijn opschaalbaar. Een gedetailleerde toelichting op onze CO2-reductiemaatregelen vindt u bij Overige informatie.

1. Om het inzicht en de vergelijkbaarheid tussen netbeheerders te vergroten, hanteren wij vanaf 2014 een nieuwe sectorbrede methodiek voor het berekenen van onze CO2-impact. Dit houdt in dat onze doelstelling en resultaten volgens deze methodiek zijn herrekend. In het jaarverslag 2013 is een uitstoot van 819 kton CO2 verantwoord.

Vergroenen door duurzame energieopwek

Alliander heeft een substantiële CO2-voetafdruk van circa 0,25 ton per elektriciteitsaansluiting van klanten. In 2014 hebben we een eerste contract getekend met een exploitant van een nieuw te bouwen windpark in Nederland. Door het kopen van deze duurzaam opgewekte energie via Garanties van Oorsprong zullen wij vanaf 2017 ongeveer 15% van onze CO2-uitstoot vergroenen. Hiermee is een eerste grote stap gezet om in 2023 klimaatneutraal te zijn. We verwachten dat meerdere infrabeheerders onze strategische keuze gaan volgen. Dit proberen we te stimuleren in de landelijke coalitie ‘Groene Netten’ die Alliander in 2014 heeft geïnitieerd.

CO2-prestatieladder

Onze CO2-aanpak en werkwijze is extern getoetst aan de hand van de CO2-prestatieladder. Per 1 januari 2014 is Alliander wederom gecertificeerd op niveau 4 (5 is het hoogste niveau). De ladder laat zien hoe bedrijven omgaan met ambities op het gebied van CO2 en geboekte resultaten. Steeds vaker wordt de CO2-certificering als voorwaarde gebruikt bij aanbestedingen. De ambitie van Alliander is om in 2015 door te groeien naar het hoogste niveau. Om dit te bereiken zullen we nog meer aandacht besteden aan keten-initiatieven om de uitstoot gezamenlijk verder terug te brengen. In 2014 hebben we een rondetafelgesprek over CO2 georganiseerd met een aantal aannemers en maatschappelijke organisaties. Hieruit bleek hoe groot de behoefte is om regelmatig een open dialoog aan te gaan en kansen op te zoeken om samen reducties te realiseren. De belangrijkste conclusie is dat wederzijdse projectafspraken een grotere garantie geven op reductie in de keten.

“Zo concreet vragen stellen over de zaken die wij als Eaton op MVO-gebied hebben gedaan, daar is Alliander uniek in. Ook internationaal gezien is de aandacht van onze eindklanten in het buitenland voor het thema MVO veel minder. Alliander is daarnaast één van de weinigen die ook eisen stelt aan de people-kant binnen het MVO-concept People, Planet, Profit.”

Bert ter Hedde, Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Prestaties op het gebied van grondstofgebruik

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze eigen omvangrijke stroom aan grondstoffen en materialen. Daarom hebben we aandacht voor de verwerking van ons afval en stellen we hoge eisen aan onze verwerkers. Circa 90% van ons afval wordt inmiddels gerecycled.

Naast recycling is ons doel om in 2020 minimaal 40% van de technische materialen circulair in te kopen. We willen dat alle grondstoffen die we gebruiken, terugkomen in de kringloop en er niets verloren gaat. Om dit te bereiken, is in 2014 het programma Circulaire Bedrijfsvoering gestart. Door de Green Deal Circulair Inkopen te ondertekenen, committeren we ons aan (minimaal) twee pilots waarin we op een circulaire manier inkopen en waarbij zowel de financiële waarde als de grondstofwaarde wordt meegenomen. Deze pilots zijn in 2014 gestart. Daarnaast hebben wij de Green Deal Circulaire Gebouwen ondertekend en zijn met onze leverancier afspraken gemaakt over het losse meubilair in onze nieuwe en gerenoveerde gebouwen. Hiervan wordt 95% van de geleverde materialen circulair geleverd. Dit contract is uniek in de sector en bevat unieke prestatieafspraken op aanschaf, beheer en recycling.

Onze leveranciers hebben, evenals wij, een grote ambitie op het circulair inkopen van materialen. Dit vereist regie over de hele keten van afvalscheiders naar smelterijen en via de component-leveranciers weer naar Alliander. Omdat werken aan een circulaire bedrijfsvoering veel kennisuitwisseling en samenwerking vraagt, is hiervoor in 2014 een opleidingsprogramma opgestart in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Dit programma staat ook open voor onze leveranciers. Daarnaast zijn onze ambities kenbaar gemaakt bij onze belangrijkste kabelproducenten en afvalverwerkingsbedrijven.

Ketenverantwoordelijkheid

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 750 miljoen aan producten en diensten, met keuzevrijheid voor leveranciers, realiseren wij ons het belang van ketenverantwoordelijkheid. Ons beleid is er op gericht om middels aanbestedingscriteria en aanvullende contractafspraken met partners te werken aan verbetering van de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, grondstoffenwinning, recycling of CO2-uitstoot.

Daarnaast hebben wij in 2014 60,9% van ons inkoopvolume maatschappelijk verantwoord ingekocht (2013: 52,9% 1) door met leveranciers afspraken te maken over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). In deze MVI-verklaringen staan de duurzame aanbestedingseisen en aanvullende afspraken op het gebied van bijvoorbeeld CO2-reductie, duurzaam materiaalgebruik en arbeidsparticipatie.

Leveranciers van Alliander werken standaard volgens de ‘Alliander Gedragscode Leveranciers’. Deze code stelt eisen aan het ethisch en eerlijk zakendoen van de leveranciers en hun toeleveranciers en fabrikanten. Bij overtreding van de code kunnen sancties worden opgelegd. Geregeld worden audits uitgevoerd die de naleving van onze Gedragscode en milieubepalingen garanderen. Als wij samenwerken met bedrijven in lagelonenlanden, zoals China, voeren we ter plekke audits uit bij deze leveranciers. Naast de gebruikelijke controle op kwaliteit en product kijken we uitgebreid naar MVO-elementen zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Voor de MVO-audit werken wij samen met een gerenommeerde externe partij die de lokale situatie goed kent en kan beoordelen. In het verslagjaar is bij één leverancier onethisch gedrag ontdekt. Alliander heeft met deze partij afspraken gemaakt hoe dat in de toekomst te voorkomen.

1. Het MVI-percentage 2013 is gecorrigeerd voor de kosten van inkoop netverlies, conform de vanaf 2014 geldende methodiek. In het jaarverslag 2013 is 47% verantwoord.

Impact van onze ketenafspraken over werkgelegenheid

In 2014 hebben we een kwalitatieve analyse uitgevoerd naar het effect van onze ketenafspraken op gebied van arbeidsparticipatie. Hierbij constateerden wij dat:

  • Ons inkoopbeleid heeft geleid tot behoud en verruiming van werkgelegenheid. We maken onderscheid in begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een startkwalificatie en het investeren in sociale werkplaatsen. Bij onze leveranciers zijn in 2014 28 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst. Onze analyse laat zien dat het behalen van een startkwalificatie ook daadwerkelijk lukt. Ook investeren leveranciers in sociale werkplaatsen;
  • Op het gebied van arbeidsparticipatie is gehoor gegeven aan de wens van leveranciers om ons inkoopbeleid verder gezamenlijk te ontwikkelen. Leveranciers geven aan dat begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet altijd mogelijk is vanwege specialistisch of gevaarlijk werk. Daarnaast is er behoefte om de effecten van de Participatiewet gezamenlijk te bespreken. Alliander heeft hiervoor een werkgroep in het leven geroepen;
  • Naast arbeidsparticipatie maken wij in onze MVI-verklaringen concrete afspraken met leveranciers op het gebied van CO2-reductie. Bij de onderzochte leveranciers zien we veel activiteiten gerapporteerd, maar nog in mindere mate het werkelijke CO2-effect. Dit vraagt om verbetering.
“Door de aanbestedingsvraag van Liander, hebben we de hele keten inzichtelijk gemaakt. De openheid die jullie daarin vragen, is wel nieuw en vooruitstrevend. Dit hoeven we voor geen enkele andere klant te doen. Bij een aanbesteding gaat het meestal alleen maar over de prijs en telt MVO nauwelijks mee. Bij Liander kun je met je maatschappelijke prestatie echt het verschil maken.”

Rik Pothuizen, HKS-Pothuizen

“De eisen van Alliander op arbeidsparticipatie passen heel goed bij ons eigen beleid. De medewerkers van de sociale werkplaats zijn per 1 oktober 2014 bij ons in dienst gekomen, vooruitlopend op de Participatiewet. We hebben de totale verantwoordelijkheid voor deze mensen overgenomen, dus verzuim/integratie, coaching, opleiding, bedrijfskleding. Ze zijn geheel geïntegreerd, hebben een werkplek en werken gewoon in het normale proces tussen en samen met de andere medewerkers.”

Natasja Grobben, GE Industrial Solutions