Waarderingsgrondslagen

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd aan de Utrechtseweg 68 te Arnhem, Nederland.

Deze jaarrekening 2014 is op 18 februari 2015 ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en door de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 april 2015.

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW is in de enkelvoudige jaarrekening een verkorte winst-en-verliesrekening opgenomen.

Samenstelling groep

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem. De belangrijkste activiteiten van Alliander en zijn 100% dochterondernemingen (hierna aangeduid als ‘Alliander’, de ‘Alliander-groep’, ‘de groep’ of vergelijkbare aanduidingen) omvatten het beheer van elektriciteits- en gasnetwerken in ongeveer een derde van Nederland en het leveren van netwerk gerelateerde diensten.

De dochterondernemingen Liander en Endinet zijn eigenaar van, en voeren het beheer over de regionale gas- en elektriciteitsnetwerken in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. Overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en Gaswet (G-wet) zijn het beheer van de netten en de regionale distributie van energie een exclusieve verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Dochteronderneming Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Alliander Telecom N.V. en de joint operation CDMA Utilities B.V. zijn actief op het vlak van data-communicatie voor de groep. Met de in 2014 en 2013 opgerichte dochterondernemingen Allego, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Hoom, Locol, Mpare, Smart Society Services en Energy Exchange Enablers initieert en faciliteert Alliander ontwikkelingen en activiteiten op het vlak van verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. De toename van duurzame, meer decentrale energieopwekking stelt eisen aan de energie-infrastructuur en betekent een uitdaging voor netwerkbedrijven. Alliander ziet het als zijn taak, samen met andere partijen, die verduurzaming te faciliteren tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

Joint operation

Met ingang van 7 oktober 2014 heeft N.V. Eneco Beheer 50% van de stemgerechtigde en 40,72% van de winstgerechtigde aandelen van CDMA Utilities B.V. (CDMA) overgenomen van Alliander N.V. De activiteiten van CDMA en haar 100% dochterondernemingen Entropia Assets B.V. en Utility Connect B.V. zijn erop gericht een werkend CDMA-datacommunicatienetwerk te leveren, primair ten behoeve van het uitlezen van slimme meters. De belangrijkste afnemers zijn op dit moment de netbeheerders Liander en Stedin. Eneco heeft voor de aankoop van de aandelen € 4 miljoen betaald. Daarnaast vinden door beide aandeelhouders financiering plaats met langlopend vreemd vermogen voor een bedrag van € 11 miljoen vanuit Alliander en € 8 miljoen vanuit Eneco.

Conform IFRS 11 is CDMA vanaf 7 oktober 2014 geclassificeerd als een gezamenlijke bedrijfsactiviteit (joint operation). Het gevolg hiervan is dat de afzonderlijke activa en passiva van CDMA, waartoe Alliander gerechtigd is, vanaf 7 oktober 2014 worden aangemerkt als activa en passiva van Alliander N.V. zelf. Ingevolge de aandeelhoudersovereenkomst tussen Alliander en Eneco zijn beide aandeelhouders zelf verantwoordelijk voor de verstrekte leningen. Voor de activa en overige passiva heeft toerekening aan beide aandeelhouders plaatsgevonden op basis van het aandeel in de winstgerechtigde aandelen van CDMA.

Ten behoeve van het opstellen van de geconsolideerde cijfers van Alliander betekent dit dat de verstrekte lening voor 100% is toegerekend aan Alliander en de activa en overige passiva van CDMA voor 59,28%. Dit is overeenkomstig in de enkelvoudige cijfers van Alliander opgenomen en is als zodanig verantwoord in de geconsolideerde cijfers van Alliander. Voor de cijfermatige uitwerking zie noot [5].

Minderheidsbelangen van derden

Alliander kent een minderheidsbelang van derden in de activiteiten van de groep. Dit betreft een belang van 5% van de Gemeente Nijmegen in Indigo B.V., een dochteronderneming van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, zie noot [12].