Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2014

2013

Netto-omzet

21

1.696

 

1.744

 

Overige baten

22

141

 

102

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.837

 

1.846

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-406

 

-416

 

Personeelskosten

24

-465

 

-453

 

Externe personeelskosten

24

-118

 

-107

 

Overige bedrijfskosten

25

-159

 

-247

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.148

 

-1.223

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-354

 

-357

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

175

 

191

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.327

 

-1.389

      

Bedrijfsresultaat

  

510

 

457

      

Financiële baten

27

 

50

 

43

Financiële lasten

28

 

-143

 

-112

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-

 

2

Resultaat voor belastingen

  

417

 

390

      

Belastingen

29

 

-94

 

-102

      

Resultaat na belastingen

  

323

 

288

Het resultaat na belastingen 2014 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..