Overige zaken

Vergaderingen

Dit jaar heeft de Raad van Commissarissen volgens een vastgesteld schema zeven maal vergaderd. Daarnaast hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur nog eenmaal tussentijds vergaderd. Voorafgaand aan alle reguliere vergaderingen hield de Raad van Commissarissen besloten overleg. Bij alle vergaderingen was de voltallige Raad van Bestuur aanwezig. Gedurende 2014 heeft een enkel RvC-lid zich laten verontschuldigen vanwege agenda technische redenen of vakantie. In dat geval verstrekte het betreffende afwezig RvC-lid vooraf zijn/haar inbreng aan de anderen commissarissen. De Auditcommissie vergaderde in 2014 vijfmaal en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie driemaal.

Aanwezigheid commissarissen tijdens vergaderingen in 2014

 

E.M. d’Hondt

J.C. van Winkelen

F.C.W. Briët

J.G. van der Linde

J.W.E. Spies

A.P.M. van der Veer-Vergeer

Raad van Commissarissen

8-8

8-8

8-8

7-8

5-7

7-8

Auditcommissie

n.v.t.

5-5

n.v.t.

5-5

n.v.t.

4-5

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

3-3

n.v.t.

3-3

n.v.t.

3-3

n.v.t

De heer J. Reezigt, directeur Algemene Zaken, en mevrouw M.M.A. de Bliek, manager Bestuurssecretariaat, fungeren als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de Raad van Commissarissen. De vergaderingen worden voorbereid in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Contacten met de Centrale Ondernemingsraad

De Raad van Commissarissen hecht veel waarde aan een goede relatie met de Centrale Ondernemingsraad. Hierdoor houdt de Raad goed voeling met wat er leeft onder de medewerkers van Alliander. In wisselende samenstelling hebben leden van de Raad van Commissarissen tweemaal een Overlegvergadering tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond. In de gebruikelijke jaarlijkse informele bijeenkomst hebben de Raad van Commissarissen en de Centrale Ondernemingsraad gesproken over veiligheid en het grootschalige efficiencyprogramma. De Raad van Commissarissen beschouwt het overleg met de Centrale Ondernemingsraad als constructief en waardevol.

Ik heb het gevoel dat de contacten met de Centrale Ondernemingsraad (COR) constructief verlopen. Ik ervaar een COR die in staat is om een gezonde balans tussen medewerkers- en organisatiebelang aan te brengen, zich goed verdiept in de verschillende aspecten en zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Ik heb het overleg, zowel in de formele Overlegvergaderingen als daarbuiten, als open en prettig ervaren.

Franswillem Briët

Jaarrekening

De jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Wij verwijzen u hiervoor naar de Overige informatie.

De jaarrekening is door de Auditcommissie uitvoerig besproken met de externe accountant, in aanwezigheid van de CFO, de voorzitter van de Raad van Bestuur, de manager Corporate Control en de directeur Internal Audit. Vervolgens heeft de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de externe accountant, de jaarrekening met de Raad van Bestuur besproken en daarbij kennis genomen van de bevindingen van de Auditcommissie. Het overleg dat in dat verband is gevoerd, heeft de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat dit verslag aan de voorschriften en eisen van governance en transparantie voldoet. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die de Raad van Commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht. De leden van de Raad van Commissarissen hebben de jaarrekening ondertekend ter voldoening aan hun wettelijke verplichting op grond van artikel 2:101 lid 2 BW.

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening over 2014, met daarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming en het dividendvoorstel over 2014, in de op 8 april 2015 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen.

Tevens wordt de Algemene Vergadering voorgesteld kwijting (decharge) te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gedurende het boekjaar 2014 gevoerde bestuur, respectievelijk aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gehouden toezicht.

Tot slot

De Raad van Commissarissen dankt de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Alliander voor de toewijding en inzet in het verslagjaar.

Arnhem, 18 februari 2015

Raad van Commissarissen

De heer E.M. d’Hondt, voorzitter
De heer J.C. van Winkelen, vice-voorzitter
Mevrouw J.G. van der Linde
Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer