Strategie

Kijkend naar de trends en ontwikkelingen verwachten we dat de energievoorziening in de toekomst fundamenteel anders wordt: duurzamer, flexibeler en met een actieve deelname van onze klanten. Deze ontwikkelingen vragen om een heldere strategie van Alliander. In 2014 hebben wij onze strategie ingedeeld naar drie pijlers, te weten operatie, innovatie en groei.

Wij zijn in een continue dialoog met onze stakeholders. Wij betrekken de overwegingen en verwachtingen van stakeholders bij onze strategische keuzes. Alliander wil hen helpen de energietransitie, de overgang naar een meer duurzame samenleving, te faciliteren. Dit doen we onder meer door bij te dragen aan een open energiemarkt en duurzame energiekeuzes van klanten mogelijk te maken. Het is essentieel dat onze netten tijdig worden aangepast aan ontwikkelingen in de markt. Een sterke en efficiënte organisatie helpt ons om dit te bereiken.

Het onzekere tempo en de reikwijdte van marktontwikkelingen maken het voor ons moeilijk om in te schatten waar en wanneer er aanpassingen in onze netten nodig zijn. Innovatie en inzet van technologie spelen daarom een belangrijke rol in onze strategie. Door proeftuinen op te zetten, te participeren of zelf activiteiten te ontwikkelen, doen we kennis en ervaring op die we gebruiken om onze netten nog beter voor te bereiden op de eisen van de toekomst. We zijn bijvoorbeeld actief op het gebied van slimme netten, laadpaalinfrastructuren, marktplatforms om lokaal elektriciteit te verhandelen of alternatieve energiestromen, zoals warmte. Wij zien de noodzaak om hierin te investeren, omdat het groeitempo van de energietransitie de komende jaren mogelijk hoger ligt dan in de afgelopen jaren. 

Om deze investeringen betaalbaar te houden, willen we groeien en schaalvoordelen behalen. Samenwerking binnen de sector liggen voor de hand. Voordeel hiervan is dat dit op relatief korte termijn te realiseren is. Samenvattend focust onze strategie zich op drie pijlers: operatie, innovatie en groei, om de energievoorziening voor onze stakeholders ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar te houden en steeds duurzamer te laten worden.

Door onze strategische keuzes creëren we (maatschappelijke) waarde voor onze stakeholders. Naast het faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening geven we ook in onze eigen organisatie invulling aan duurzaamheid. Daarin ligt de nadruk op het reduceren van onze CO2-uitstoot, duurzaam inkopen en het voeren van een continue stakeholderdialoog.

Implementatie en sturing

In het Alliander jaarplan is onze strategie vertaald naar doelen voor de korte termijn. Op basis hiervan maken onze bedrijfsonderdelen in hun plannen inzichtelijk welke bijdrage zij leveren aan onze bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen.

De sturing op en de verantwoording over onze doelstellingen maken onderdeel uit van onze corporate governance structuur. Via de planning- en controlcyclus monitoren we de realisatie. Maandelijks worden de belangrijkste prestatie-indicatoren, onderverdeeld naar de stakeholders, gerapporteerd en besproken met de Raad van Bestuur. Ieder kwartaal worden de voortgang van de implementatie van onze strategie en het jaarplan besproken en geëvalueerd met de Raad van Commissarissen.

Risicomanagement 

Als integraal onderdeel van 'sturing en verantwoording' managen wij onze risico’s. Het zijn onzekerheden die het realiseren van onze strategie en doelstellingen kunnen beïnvloeden. Risico’s horen bij ondernemen, maar door hier op een verantwoorde wijze mee om te gaan creëren wij vertrouwen bij onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders. Het helpt Alliander om transparant, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn. Ons uitgangspunt voor risico-acceptatie is veiligheid, het borgen van de continuïteit van de elektriciteits- en gasnetwerken en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s helpt de hele organisatie om op een verantwoorde wijze doelstellingen te bereiken, met onzekerheden om te gaan en integer te handelen. Ieder kwartaal worden de belangrijkste risico’s besproken met de Raad van Commissarissen. 

Onze belangrijkste risico’s

We volgen de risico’s door het jaar heen en nemen steeds de benodigde maatregelen. We maken onderscheid tussen interne risico’s die we lopen vanuit ons eigen handelen, en externe risico’s die ontstaan vanuit de ontwikkelingen in onze omgeving. De mogelijke impact en de kans van optreden bepalen daarbij wat onze belangrijkste risico's zijn.

Behalve impact op onze doelstellingen kunnen risico's ook financiële impact hebben. We hanteren hiervoor bandbreedtes (over een periode van vijf jaar): risico’s boven de 50 miljoen euro zijn ernstig tot zeer ernstig, risico's onder de 25 miljoen euro zijn matig tot beperkt.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico's, de ontwikkeling van de risico's en de wijze waarop deze worden gemitigeerd, is opgenomen in het hoofdstuk Toelichting risico's. Dit hoofdstuk maakt integraal onderdeel uit van dit jaarverslag. In de stakeholderhoofdstukken in dit jaarverslag leest u meer over de mogelijke invloed van risico's op onze strategische doelstellingen. Groei (en de risico's die hieraan zijn verbonden) was in 2014 niet aan de orde. Financiële risico's, waaronder ons kredietrisico, zijn toegelicht in Noot 34 van de jaarrekening.

In de hoofdstukken Verklaring van de Raad van Bestuur, Corporate governance en Overige informatie leest u meer over hoe het managen van risico’s expliciet onderdeel is van de besturing en de besluitvorming van de organisatie. Meer informatie over risicomanagement vindt u ook op de website Alliander.com.