Over dit verslag

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2014. Transparantie en een open dialoog met stakeholders zijn uitgangspunten bij onze verslaglegging.

Ons jaarverslag is ingedeeld naar de stakeholdergroepen klanten, medewerkers en aandeelhouders en investeerders. Dit sluit aan op het besturingsmodel van Alliander. Met deze én andere stakeholdergroepen zijn wij doorlopend in dialoog. Dit biedt ons de kans om meer inzicht te krijgen in trends en behoeften in de samenleving. Bovendien wisselen we gedachten en ideeën uit en toetsen wij onze voorgenomen beleidskeuzes en beslissingen bij stakeholders. Over de aanpak van de materialiteitstoets bij stakeholders leest u meer in het hoofdstuk Overige informatie.

Stakeholderdialoog als basis voor ons verslag

Aan onze stakeholders hebben we gevraagd over welke onderwerpen wij verantwoording moeten afleggen in het verslag. Hieruit is een lijst van 15 thema’s geselecteerd, die de basis vormen voor het jaarverslag. We zien dat onze stakeholders, naast de belangrijke onderwerpen veiligheid en leveringsbetrouwbaarheid, in toenemende mate belangstelling hebben voor onderwerpen als energietransitie en innovatie. Dit komt uitgebreid in ons verslag terug.

Onderstaande afbeelding toont de top 15 van belangrijke thema's voor stakeholders. Online kunt u doorklikken op de thema's voor een toelichting op het betreffende onderwerp, de relatie met onze strategie en de resultaten in 2014.

1
Veilig en gezond werken
2
Energietransitie
3
Regulering/tariefbepaling
4
Innovatie
5
Leveringsbetrouwbaarheid
6
Klanttevredenheid
7
Energiegebruik en CO2
8
Transparantie
9
Slimme netten
10
Energieopwek
11
Economische presentaties
12
Energiebesparing
en dienstverlening
13
Opleiden en ontwikkeling
14
Corporate Governance RvC
15
Energieopslag

1 Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken

Stakeholderverwachting

Werken aan de energie-infrastructuur brengt risico's met zich mee. Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Relatie met strategie

Operatie

Onze doelstelling in 2014

Doelstelling is om een LTIF (lost time injury frequency) te hebben die 2,4 of lager is. Daarnaast wil Alliander een minimale score van 3 realiseren op de veiligheidsladder die gebruikt wordt voor de meting van de veiligheidscultuur.

Bijdrage vanuit Alliander

Wij ontwikkelen veiligheidsinitiatieven waarmee we een intrinsieke veilige manier van werken willen realiseren. We gingen in 2014 in gesprek met medewerkers over veiligheid, pakten verbeteringen in het werk op en trainden leidinggevenden en medewerkers om risicovolle situaties sneller te herkennen en te signaleren. Samen met medewerkers stelden we in 2014 Life Saving Rules op. We onderzoeken daarnaast incidenten waarmee we te maken krijgen om te leren en daarmee te voorkomen.

Stakeholderinformatie

Medewerkers en klanten

2 Energietransitie

Energietransitie

Stakeholderverwachting

Alliander faciliteert de overgang van energieopwekking uit fossiele brandstoffen naar (lokale) duurzame energiebronnen, wat bijdraagt aan een overgang naar een meer duurzame samenleving. Klanten verwachten daarnaast flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terugleveren.

Relatie met strategie

Innovatie & Operatie

Onze doelstelling in 2014

Klanten hebben veranderende wensen ten aanzien van de toegang tot energie. Technische- en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren.

Bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo maximale waarde voor stakeholders te creëren. Alliander bewaakt en stuurt de balans in haar netwerken nauwgezet en 24 uur per dag. In 2014 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties sterk gegroeid. Ook hielpen we klanten die met hun directe omgeving gezamenlijk een duurzaam energie-initiatief wilden starten.

Stakeholderinformatie

Klanten

3 Regulering/tariefbepaling

Regulering en tarieven

Stakeholderverwachting

Netbeheerders brengen kosten in rekening aan hun klanten. Deze tarieven zijn gereguleerd en worden vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Klanten wensen grip op hun energiekosten en voorspelbare netbeheertarieven.

Relatie met strategie

Operatie

Onze doelstelling in 2014

Voortdurend beter presteren dan de sector op gebied van kosten en operational excellence. Het realiseren van solide financiële resultaten.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2014 hadden wij voortdurend aandacht voor kostenbeheersing, hanteerden wij een zorgvuldige planning van investeringen en uitgavenpatroon en stuurden wij op onze positie in de landelijke benchmark van energienetbeheerders. Door te streven naar schaalvergroting willen we de kosten voor onze klanten beheersbaar houden.

Stakeholderinformatie

Klanten, aandeelhouders en investeerders, jaarrekening, strategie

4 Innovatie

Innovatie

Stakeholderverwachting

Alliander wil actief inspelen op het veranderende energielandschap en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van energietransitie. Hiervoor is het nodig om nieuwe technieken en oplossingen toe te passen. Stakeholders verwachten een concrete aanpak van zaken als privacy, data-beschikbaarheid, data-veiligheid.

Relatie met strategie

Innovatie

Onze doelstelling in 2014

We willen ervaringen opdoen om de energietoekomst met slimme oplossingen zo goed als mogelijk te kunnen faciliteren voor onze stakeholders. Hiertoe werken we samen met partners aan vernieuwing en jagen we ontwikkelingen aan door gerichte aanbesteding en co-creatie.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2014 hebben we gewerkt aan proeftuinen en nieuwe bedrijfsactiviteiten en we hebben open data beschikbaar gesteld. We hebben stappen gezet op het gebied van data-veiligheid en cybersecurity. Vooruitlopend op marktonwikkelingen hebben we nieuwe domeinen voor dienstverlening bepaald.

Stakeholderinformatie

Klanten

5 Leveringsbetrouwbaarheid

Leveringsbetrouwbaarheid

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur.

Relatie met strategie

Operatie

Onze doelstelling in 2014

We streven naar een blijvend lage uitvalduur van de elektriciteit van maximaal 22 minuten per jaar.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden hiervoor miljoenen euro's in onderhoud en vernieuwing van onze netten om de betrouwbaarheid te verhogen. We zetten sociale media in met gebiedsgerichte informatie zodra een verstoring optreedt. In onze informatievoorziening houden we rekening met doelgroepen en verstrekken indien nodig informatie op maat.

Stakeholderinformatie

Klanten

6 Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen.

Relatie met strategie

Operatie

Onze doelstelling in 2014

Onze klanttevredenheid voor zakelijke klanten en consumenten blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau verbeterden we continue door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De introductie van een vernieuwde website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit.

Stakeholderinformatie

Klanten

7 Energiegebruik en CO2

Energiegebruik en CO2

Stakeholderverwachting

Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen.

Relatie met strategie

Operatie

Onze doelstelling in 2014

We streven naar uitstoot van CO2 van maximaal 941 kiloton per ultimo 2014 en zijn klimaatneutraal in 2023.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2 emissiereductie te werken. In 2014 hebben we een eerste contract getekend met een exploitant van een nieuw te bouwen windpark in Nederland waarmee we onze CO2-uitstoot vergroenen. We zetten in op het verminderen en verduurzamen van ons directe en indirecte energiegebruik. Met de Nederlandse netbeheerders werken we samen aan een uniformering voor het bepalen van onze voetafdruk. Ketengerelateerde emissies onderzoeken we met onze partners en zijn inzet van prestatieafspraken.

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

8 Transparantie

Transparantie

Stakeholderverwachting

Het streven naar maximale transparantie over de doelen en resultaten van de onderneming . Stakeholders vragen Alliander open te zijn over haar intenties, bedrijfsvoering, besluitvorming en dilemma's.

Relatie met strategie

Operatie, Innovatie en Groei

Onze doelstelling in 2014

We streven ernaar blijvend in de koplopersgroep van Transparantiebenchmark te staan en passen GRI-G4 toe. We voeren een actieve dialoog met een brede groep stakeholders.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander werkt stakeholder-georiënteerd en toetst en bespreekt plannen met stakeholders. Alliander is het afgelopen jaar op plek 15 geëindigd in de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken.

Onze website, ons jaarverslag en de interactie met stakeholders worden gekenmerkt door heldere en toegankelijke communicatie. Daarnaast voldoet ons jaarverslag aan de nieuwste GRI-G4 richtlijnen. In 2014 zijn daarnaast onze websites vernieuwd. We voerden dialogen over diverse materiele thema's. We participeerden in externe dialogen en waren aanwezig en aanspreekbaar op een groot aantal bijeenkomsten.

Stakeholderinformatie

Corporate governance, Over dit verslag, Materialiteitstoets

9 Slimme netten

Slimme netten

Stakeholderverwachting

De energie-infrastructuur moet in staat zijn om veranderingen in vraag en -aanbod van energie op een betrouwbare manier op elkaar af te stemmen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken. Klanten verwachten dat wij het net adequaat beveiligen met het oog op cyber security.

Relatie met strategie

Innovatie & operatie

Onze doelstelling in 2014

Alliander heeft als doelstelling om 90% van de belangrijkste digitaliseringsprogramma's te realiseren.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan slimme energienetten. Zo investeren we in slimme meters, ICT en sensoren waarmee we de flexibele stroom aan energie kunnen managen. In 2014 hebben we de gemiddelde storingsduur verkort. Slimme netten ondersteunen een efficiënter gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Met de uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunen we toekomstige digitale diensten.

Stakeholderinformatie

Klanten

10 Energieopwek

Energieopwek

Stakeholderverwachting

Welke rol zouden netbeheerders moeten hebben op het gebied van het bevorderen van duurzame energie-opwek? Sommige maatschappelijke stakeholders vragen of energienetwerkbedrijven een grotere rol kunnen hebben bij het realiseren van de duurzame energiedoelstellingen voor 2020.

Relatie met strategie

Innovatie

Onze doelstelling in 2014

Met slimme netten maken we duurzame opwek op decentraal niveau mogelijk. We investeren daarnaast in vergroening van onze CO2 voetafdruk.

Bijdrage vanuit Alliander

Participeren in proeftuinen en partnerships om te leren van de ontwikkelingen. We ontwikkelen nieuwe bedrijfsactiviteiten om de energietoekomst te ontdekken. We hebben een eerste contract getekend met een exploitant van een nieuw te bouwen windpark in Nederland waarmee we onze CO2-uitstoot vergroenen en tevens bijdragen aan duurzame productiedoelstellingen.

Stakeholderinformatie

Klanten, Aandeelhouders en investeerders

11 Economische prestaties

Economische prestaties

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties.

Relatie met strategie

Operatie, Groei

Onze doelstelling in 2014

We willen waarde realiseren voor onze stakeholders en bijdragen aan een betere samenleving. We hanteren doelstellingen ten aanzien van onze ratings, verhouding FFO/Nettoschuld ensolvabiliteit en monitoren op de ontwikkeling daarvan.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2014 hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders. Een stijging van cao salarissen, investeringen in netwerken en gebouwen, inkoopbestedingen, vrijwilligerswerk door medewerkers, sponsoring van maatschappelijke doelen en dividend voor vermogenverstrekkers tonen onze brede economische én maatschappelijke bijdrage.

Stakeholderinformatie

Financiële stromen voor stakeholders, Aandeelhouders/investeerders, Jaarrekening; Regio-informatie

12 Energiebesparing

Energiebesparing

Stakeholderverwachting

Het besparen van energie voorkomt (dure) opwek van energie, scheelt kosten en is een eerste stap naar een schoner milieu en meer duurzame samenleving. Klanten willen grip houden op hun energiekosten.

Relatie met strategie

Groei & Innovatie

Onze doelstelling in 2014

We willen klanten helpen met het besparen van energie. Klanten met een slimme meter kunnen meedoen aan een pilot gericht op structurele energiebesparing.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander wil klanten helpen om inzicht te krijgen in hun energiebesparingsmogelijkheden.
We bieden online 'open data' aan en ondersteunen daarmee externe initiatieven gericht op de ontwikkeling van energie- apps voor de slimme meter. We faciliteren webdiensten en energiemanagement voor stakeholders.

Stakeholderinformatie

Klanten

13 Opleiden en ontwikkeling

Opleiden en ontwikkeling

Stakeholderverwachting

Techniek en organisaties veranderen steeds sneller. Werken is continue leren geworden. Medewerkers hechten er aan zich voldoende te kunnen ontplooien en voorbereid te zijn op veranderingen in het werk.

Relatie met strategie

Operatie

Onze doelstelling in 2014

We willen medewerkers ondersteunen met toegang tot goede opleidingen zodat ze hun werk zo goed en veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Duurzame inzetbaarheid is in het belang van de organisatie en de medewerker.

Bijdrage vanuit Alliander

We faciliteren opleidingen en kennisdeling, onder meer via Alliander College. We besteedden 2,8% van de totale salariskosten aan opleidingen. We realiseerden samenwerking met opleidingsinstituten varierend van VMBO tot universiteit. We ontwikkelden onder andere met ROC's nieuwe leer-werktrajecten voor doelgroepen en p articipeerden in de deeltijdopleiding Elektrotechniek.

Stakeholderinformatie

Medewerkers

14 Corporate governance

Corporate governance

Stakeholderverwachting

Het is van maatschappelijk belang dat Alliander beschikt over een goed en transparant ondernemingsbestuur inclusief het toezicht daarop. Stakeholders verwachten een duidelijke invulling van onze maatschappelijke rol.

Relatie met strategie

Operatie, Innovatie en Groei

Onze doelstelling in 2014

Toepassen van de Nederlandse Corporate Goverance Code

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander hecht aan goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording naar alle stakeholders. Als groot energienetwerkbedrijf hebben we een maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving. Daarom past Alliander de principes en best practice bepalingen van de Code vrijwillig toe, voorzover dit mogelijk is en van toepassing is. MVO is een integraal onderdeel van de strategie. Het ondernemingsbestuur volgt actief de voortgang van MVO doelen en de relevantie daarvan voor stakeholders.

Stakeholderinformatie

Corporate governance

15 Energieopslag

Energieopslag

Stakeholderverwachting

De (lokale) opslag van energie is een potentiële schakel op weg naar een duurzame energievoorziening. Een overschot aan (duurzame) energie kan als buffer worden opgeslagen voor momenten met een grotere vraag. Klanten willen zelf keuzes kunnen maken in hun energievoorziening en kunnen verschillende motieven hebben voor opslag, zoals kostenbesparing of het lokaal delen van energie op piekmomenten.

Relatie met strategie

Innovatie

Onze doelstelling in 2014

Alliander verkent en onderzoekt de mogelijkheden van opslag.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander experimenteert met energieopslag, onder meer door een aantal proefprojecten te starten en ervaringen uit te wisselen in andere landen. Alliander stimuleert innovatie oplossingen door met klanten, universiteiten en bedrijven kennis op te bouwen.

Stakeholderinformatie

Klanten

De complete materialiteitsgrafiek vindt u bij Overige informatie.

 

Financiële- en maatschappelijke verantwoording

De financiële informatie in dit jaarverslag is geconsolideerd voor Alliander en alle dochterondernemingen. De financiële verantwoording is in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

In de maatschappelijke informatie zijn Alliander en de drie belangrijkste dochterondernemingen, te weten Liander, Endinet en Liandon, geconsolideerd. De door de stakeholders aangegeven meest materiële onderwerpen hebben vooral betrekking op de activiteiten van deze bedrijven. Bij de maatschappelijke verantwoording zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative en het Electric Utilities Sector Supplement gevolgd. Het Alliander jaarverslag 2014 voldoet aan de GRI G4-rapportagerichtlijnen.

Transparantie

Onze stakeholders hechten, evenals wijzelf, veel waarde aan transparantie. Wij hebben de ambitie om in de verslaggeving tot de koplopers te blijven behoren in de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en het GRI G4-niveau de komende jaren te behouden. Daarnaast wordt in de komende jaren nog meer gewicht toegekend aan de positie van stakeholders door professionalisering van de dialoog die wij met hen voeren. Wij hanteren de Transparantierichtlijn en de voor ons relevante voorschriften uit de Nederlandse Corporate Governance Code en uit het Besluit Corporate Governance 2009.