Toelichting risico's

Onze risicoacceptatie

 • We zoeken een juiste balans tussen risico's en langetermijn ambities;
 • De veiligheid van onze medewerkers en onze klanten (onze netten) hebben de hoogste prioriteit;
 • Bij het effectief en efficiënt gebruikmaken van middelen in onze bedrijfsprocessen maken wij een kosten-batenafweging;
 • Om een solide financiële basis te behouden en te voldoen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij een lage acceptatie voor financiële risico's.

Deze toelichting op de risico's maakt integraal onderdeel uit van het jaarverslag.

 

Interne risico's:

Datakwaliteit (Operatie) ↓

Wat is het risico?

Wanneer de kwaliteit en integriteit van deze data onvoldoende geborgd zijn, bestaat de kans dat de betrouwbaarheid van onze dienstverlening daalt en de kosten voor bedrijfsvoering te hoog worden. We leggen onder andere informatie vast over de materiaalsoort, afmetingen en liggingsgegevens van onze netten om zo te kunnen blijven voorzien in de kwaliteit en beschikbaarheid van onze netten. Daarnaast kennen we administratieve data die van belang zijn voor de dienstverlening naar onze klanten.

Hoe wordt het gemanaged?

In 2013 hebben we voor assetdata het programma verbeter- en schoningsplan gestart. Ook het afgelopen jaar hebben we hier veel vorderingen op gemaakt, zoals de implementatie van een data risico-aanpak voor alle assetdata, het datakwaliteitsdashboard en de dataschoningsacties. Datagovernance (verantwoordelijkheden en besluitvorming) voor assetsdata is ingericht. Ook voeren we controles uit op de volledigheid van de verwerking van berichtenverkeer door EDSN (Energie Data Service Nederland, verantwoordelijk voor het faciliteren van de afhandeling van administratieve processen tussen de diverse marktpartijen) en werken we volgens het principe ‘alles in één keer goed’.

Spanningskwaliteit (Operatie) →

Wat is het risico?

De kwaliteit van de geleverde spanning in ons net kan zowel beïnvloed worden door de huidige kwaliteit van netcomponenten, als door de gevolgen van de energietransitie. Ook het handelen van de klanten zelf kan mogelijk invloed hebben op de kwaliteit van de netspanning (bijvoorbeeld door de gebruikte apparatuur).

Hoe wordt het gemanaged?

Het behouden van een goede kwaliteit blijft belangrijk, ook als er zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen en andere nieuwe technologieën in grotere mate op ons net worden aangesloten. Binnen Alliander is daarom het Power Quality (PQ)-programma gestart om alle activiteiten gerelateerd aan de kwaliteit van spanning en stroom, te organiseren. Via Netbeheer Nederland werken we mee aan een sectorvoorstel voor normen voor spanningskwaliteit.

Optreden (grootschalig) incident (Operatie) →

Wat is het risico?

We willen het risico dat een (grootschalig) incident essentiële onderdelen van onze netten en/of de veiligheid van onze medewerkers raakt zoveel als mogelijk voorkomen. Het veilig, up-to-date houden en toekomstbestendig maken van elektriciteit- en gasnetten voor onze klanten en onze medewerkers is een kerntaak van onze netbeheerders.

Hoe wordt het gemanaged?

In 2014 hebben wij ruim 700 miljoen euro besteed aan onderhoud, uitbreiding en versterking van de netten om de kwaliteit én veiligheid op een goed niveau te houden. Dit doen wij risicogebaseerd. Hierbij kijken we naar de impact voor veiligheid, kwaliteit van levering, klant & imago, duurzaamheid, wet- en regelgeving en het financiële aspect. Belangrijke mitigerende maatregelen waren in 2014:

 • Vervanging grijs gietijzeren leidingen

  We vervangen jaarlijks tussen de 150 en 200 kilometer grijs gietijzeren leidingen. In ons gehele verzorgingsgebied hebben we steekproefsgewijs schouwingen verricht naar stalen aansluitleidingen en worden noodzakelijke saneringen uitgevoerd.

 • Beperken van (de omvang van) storingen

  We hebben een proces ingericht om preventief schaalvergroting bij een stroomstoring te voorkomen. Zodra we redundantie, de backup in ons hoogspanningsnet, verliezen door een storing kunnen we deze binnen 10 dagen herstellen. Nog voordat klanten iets van de storing merken, is deze opgelost of in omvang beperkt. Ook hebben we herstelkits ontworpen die we in kunnen zetten als er een storing optreedt.

 • Beschermen van kritische assets en medewerkers

  Samen met partners in de sector, gemeenten en de brandweer nemen we maatregelen om onze kritische assets en medewerkers te beschermen tegen invloeden van het klimaat. Denk hierbij aan storm, hevige regenval of droogte waardoor brandgevaar ontstaat. Dit heeft in 2014 onder meer geresulteerd in een Natuurbrandbeheersingsplan in Arnhem. Ook maken bij slechte weersomstandigheden de afweging of het verantwoord is om medewerkers de weg op te sturen bij stroomuitval. Veiligheid staat voorop.

 • Informatiemanagement bij calamiteiten

  In 2014 hebben we de eerste stappen gezet om onze crisisorganisatie kennis laten maken met een nieuwe manier van werken die ook gebruikt wordt door de hulpdiensten: netcentrisch werken. Hierin staat informatiemanagement centraal. Daarbij zijn we een marktverkenning gestart voor een informatiemanagementsysteem dat efficiënte en effectieve besluitvorming bij calamiteiten ondersteunt. Hierdoor kunnen wij adequaat handelen en crisispartners, klanten en de media zo goed en snel mogelijk voorzien van de juiste en relevante informatie.

Tijdig anticiperen op de impact van de energietransitie (Innovatie) →

Wat is het risico?

De energiemarkt is volop in beweging. We zien drie trends die impact hebben op de netbeheerder.
In de capaciteitsvraag zien we de opkomst van elektrisch vervoer en de toename van warmtepompen. Aan de aanbodzijde is er een groeiende trend naar het toepassen van duurzame opwek, met name in de vorm van zonne-energie. Dit is nu nog relatief beperkt, maar een snelle groei is mogelijk. Tijdig anticiperen op de impact van deze ontwikkelingen is belangrijk om ook in de toekomst aan de energiebehoefte te kunnen blijven voldoen.

Hoe wordt het gemanaged?

Om de impact te bepalen zijn een aantal scenario’s opgesteld. In ieder scenario zien we tussen nu en 2030 een overbelasting van in ieder geval een deel van het netwerk. Verschillende mogelijke toekomstige complicaties en uitdagingen zijn geïdentificeerd. Om hier tijdig op te kunnen anticiperen investeren wij de komende jaren in het digitaliseren van onze netten (zoals de slimme meter en detailanalyses van onze deelgebieden). Onze doelstellingen zijn het vergroten van het inzicht in klantbehoeften, het reduceren van storingsduur en -frequentie, het voorkomen/uitstellen van investeringen, het reduceren van netverliezen en het efficiënter uitvoeren van onderhoud.

Externe risico's:

Toenemende complexiteit ruimtelijke ordening (Operatie) →

Wat is het risico?

De ruimte voor onze infrastructuur is in dichtbewoonde gebieden beperkt, zowel onder- als boven de grond. Bovendien worden er strengere eisen gesteld aan de zichtbaarheid van de bovengrondse infrastructuur en nabijheid van woonhuizen. Dit maakt het voor netwerkbedrijven steeds complexer om tracés en locaties te vinden voor de infrastructuur met hogere kosten tot gevolg.

Hoe wordt het gemanaged?

We intensiveren onze contacten met de stakeholders (zoals omwonende, gemeenten en provincies), brengen de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening in beeld en hebben medewerkers aangetrokken met een specifieke focus op de planologische aspecten bij het managen van onze assets.

Cybercriminaliteit (Operatie) ↑

Wat is het risico?

Een belangrijke actuele ontwikkeling op het gebied van cybercriminaliteit is de verdere professionalisering van malware, de verzamelnaam voor kwaadaardige virussen. Dit is goed te zien in de sterke groei en kwaliteit van zogeheten ransomware. Ransomware, zoals Cryptolocker, versleutelt belangrijke data op lokale schijven en netwerkschijven om deze tegen betaling (hopelijk) weer te ontsleutelen. Virussen kunnen binnenkomen via de computers van medewerkers. Ook vanwege de toenemende digitalisering van onze energienetten is cyber security een belangrijk onderwerp. Deze ontwikkeling betekent voor ons een extra focus op detectie en snelle response.

Hoe wordt het gemanaged?

We onderhouden een permanent integraal security managementsysteem dat risico’s in kaart brengt en de beveiliging periodiek toetst. We passen zones in ons netwerk toe om zo bedreigingen, zoals aanvallen, indringers, ongewenste inhoud en virussen, buiten te sluiten en verspreiding tegen te gaan. Meer dan 80% van de Alliander medewerkers heeft de basis training voor security awareness gevolgd. Daarnaast werken we intensief samen met het Nationaal Cyber Security Center van de Rijksoverheid om externe signalen van aanvallen vroegtijdig op te kunnen vangen. Alliander is tevens één van de oprichters van het European Network for Cyber Security (ENCS). We blijven de (snelheid van) ontwikkelingen in de buitenwereld volgen om zo te bepalen welke initiatieven we moeten nemen om ervoor te zorgen dat we zo veilig mogelijk kunnen opereren.

Veranderende wetgeving (Operatie) →

Wat is het risico?

Het grootste deel van onze activiteiten is gereguleerd. Het gaat hier om de aansluit- en transportdiensten elektriciteit en gas en de meetdienst kleinverbruik. Als de wet- en regelgeving substantieel wijzigen, kan de situatie ontstaan dat we onze ambities of onze operatie moeten aanpassen aan deze regulatorische ontwikkelingen.

Hoe word het gemanaged?

We gaan proactief de dialoog aan met de overheid over ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot netbeheer en geven onze visie op regulatorische ontwikkelingen.
Onze kennisexperts voeren scenario-berekeningen uit en maken de vertaalslag voor de impact op onze operatie. Daarnaast werken we aan het intern verhogen van het reguleringsbewustzijn.

Precario (Operatie) ↑

Wat is het risico?

De kosten voor precario - de gemeentelijke belasting die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven toenemen. In drie jaar zijn de kosten van heffingen met meer dan 50% gestegen. Deze kosten worden doorberekend in de tarieven. De lokale heffingen verhogen generiek de tarieven voor alle klanten terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander is daarom geen voorstander van precariobelasting.

Hoe wordt het gemanaged?

Wet- en regelgeving omtrent precariobelasting is al langere tijd in voorbereiding. Aanpassing van de wet laat nog op zich wachten. Tot die tijd start Alliander, daar waar naar haar mening ten onrechte precariobelasting wordt geheven, procedures op.