Toelichting CO₂-uitstoot en reductie-activiteiten

Scope 1 (directe emissies van activiteiten in eigen beheer)

Ons herhuisvestingsprogramma is gericht op minder locaties en halvering van ons energiegebruik in 2020. Bovendien streven wij bij huisvestingsactiviteiten zoveel mogelijk naar herontwikkeling van bestaande panden en energieneutraliteit (of energiepositief) in combinatie met een gesloten grondstofkringloop. Bij al onze huisvestingsplannen zoeken we de samenwerking met andere bedrijven om duurzame kansen in het gezamenlijk gebied te verzilveren. Momenteel bevinden wij ons in een overgangsfase waarbij één van onze locaties wordt ontwikkeld en we huurlocaties moeten aanhouden. Ook hebben wij in 2014 200 kilometer leidingen van grijs-gietijzer vervangen, waardoor lekverlies in het aardgasnetwerk wordt voorkomen. Dit levert 1,8 kiloton CO2-reductie op. Na een sterke daling in 2013 zijn onze SF6 emissies in 2014 33% gestegen. Deze emissies zijn sterk afhankelijk van geplaatste schakelstations.

Scope 2 (indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer)

We onderscheiden twee soorten netverliezen die onze CO2-voetafdruk beïnvloeden: technisch netverlies en administratief netverlies. Technische netverliezen ontstaan onder meer bij het transporteren van elektriciteit en gas. De emissie door technische netverliezen is in 2014 met 0,5% gestegen. Wij hebben de volgende reducerende maatregelen genomen:

  • Opening eerste duurzame onderstation. Het energieverbruik van onderstation Lochem bedraagt ca. 125.000 kWh; dit staat gelijk aan de jaaruitstoot van 38 huishoudens of 70 ton CO2. Door toepassing van verduurzamingsmaatregelen is het onderstation volledig energieneutraal;
  • Start investeringsprogramma Duurzaam Asset Management. We investeren in de komende vijf jaren 2 miljoen euro per jaar in een pakket met CO2-reducerende maatregelen, waaronder het vervroegd vervangen van oude transformatoren en klimaatregelingen bij onderstations.

Administratieve netverliezen worden onder andere veroorzaakt door leegstand van panden, fraude en energiediefstal. In 2014 zijn de administratieve netverliezen gestegen met 5,6%. Dit komt voornamelijk door een administratieve verrekening bij onze klanten die stroom terugleveren. Om de administratieve netverliezen te reduceren, werkten wij in 2014 aan:

  • betere afspraken met leveranciers met betrekking tot leegstand;
  • intensievere fraudebestrijding. In 2014 zijn 6% meer fraudegevallen opgelost t.o.v. 2013.

De totale kosten voor netverliezen zijn verantwoord in de jaarrekening. Landelijke cijfers over het getransporteerde energievolume en netverliezen vindt u ook op de website van Netbeheer Nederland.

Scope 3 (ketenemissies van productgebruik en directe en indirecte emissies van uitbestede activiteiten)

In 2014 is ons elektrisch wagenpark gegroeid naar circa 100 full-electric/hybride auto’s. Ons wagenpark is in 2014 helaas licht gegroeid. Daarmee is onze uitstoot op het gebied van mobiliteit in 2014 met ruim 10% gestegen. In 2015 gaat een nieuw mobiliteitsprogramma van start voor verbetering. Verder is in 2014 12% minder afval verwerkt dan in 2013. In totaal ging het om meer dan 17.000 ton. Ook werd veel aandacht besteed aan hoogwaardig hergebruik van afval.

Onze stakeholders vragen meer transparantie over onze ketenemissies. Dit sluit goed aan bij de verantwoordelijkheid die wij voelen voor alle uitstoot voor en na ons in de keten, zoals bij productie van kabels en leidingen en bij de verwerking van afval. In 2014 analyseerden wij daarom onze ketenemissies volgens de meest actuele richtlijnen van het Green House Gas protocol. Hierbij maakten wij gebruik van gegevens over de CO2-uitstoot van onze ketenpartners, zoals onze leveranciers van componenten, IT en zakelijke diensten. Deze rekenmethodiek gaf ons een gedetailleerder beeld van de daadwerkelijke uitstoot bij partners. We ontdekten dat onze ketenemissies volgens deze methodiek stijgen naar ruim 100 kton en dat vooral componenten in onze netten een grote uitstoot kennen. Dit wordt veroorzaakt door het grondstofgebruik in kabels, leidingen en transformatoren waarbij schaarse metalen met veel impact worden gebruikt, waaronder koper en aluminium. In 2015 willen we de ketenemissies volgens de nieuwe methodiek gaan rapporteren. Zo maken we het inzcht in de uitstoot in de gehele keten steeds transparanter en accurater.