Materialiteitstoets

Alliander bepaalt jaarlijks op gestructureerde wijze welke onderwerpen minimaal worden opgenomen in het jaarverslag. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een materialiteitstoets.

Het beoordelen van de materiële thema's staat aan de basis voor de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in een vroeg stadium van het verslagleggingsproces. Het onderzoek berust op een duale beoordeling; enerzijds wordt de relevantie van verschillende thema’s vanuit de verschillende stakeholdergroepen beoordeeld en anderzijds wordt intern beoordeeld wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf.

De relevantie vanuit stakeholderperspectief is bepaald door middel van een digitale vragenlijst die is aangeboden aan een representatieve groep stakeholdervertegenwoordigers. De impact van de geselecteerde thema's is vervolgens aan de hand van een self-assessment beoordeeld op omvang en effect voor Alliander en zijn stakeholders. De materialiteitsscore uit het vorige verslagjaar is meegenomen in de weging. De uitkomsten uit zowel de rondetafelgesprekken met stakeholders als de enquête onder stakeholders zijn twee keer besproken met de Raad van Bestuur. Er is onder meer geconcludeerd dat de onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden grotendeels overeenkomen met de belangrijkste thema’s waar Alliander zich voor inzet. De thema's sluiten goed aan op onze strategie en het beleid. Ook is gekeken naar trendmatige bewegingen, zoals de toenemende belangstelling voor onderwerpen als innovatie en energietransitie. Op deze thema’s ontwikkelt Alliander uiteenlopende (nieuwe) activiteiten. Deze thema’s zijn tevens richtinggevend geweest bij het proces van inhoudsbepaling voor het jaarverslag. 

Het proces in 5 stappen

Stap 1: identificatie van relevante aspecten en thema’s

De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor de organisatie. Leidraad is daarbij de lijst met aspecten zoals opgenomen in de GRI G-4 richtlijnen en het ‘electric utilities sector supplement’. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en omvat, naast de GRI aspecten, materiële thema’s van het voorgaande jaar, onderwerpen aangedragen door stakeholders en onderwerpen waarop interne sturing plaatsvindt.

Relevantie voor stakeholders

Aan de hand van een digitale enquête zijn de maatschappelijk thema’s door stakeholders beoordeeld op relevantie. Op basis van deze stakeholderinput zijn de vijftien meest relevante thema’s geselecteerd.

De resultaten van de enquête zijn gegroepeerd naar stakeholdergroep, om vervolgens een gewogen gemiddelde te nemen. De stakeholdergroepen die het dichtste bij de organisatie staan (klanten, medewerkers en aandeelhouders) hebben een weging van 2 meegekregen, en de overige stakeholdergroepen (leveranciers, kennisinstellingen, overheden en investeerders) een weging van 1. De resultaten van deze digitale enquête zijn verder ingekleurd tijdens een aantal stakeholderdialogen met een groep stakeholdervertegenwoordigers. Het resultaat is een overzicht en prioritering van de meest relevante thema’s vanuit stakeholderperspectief.

Impact voor Alliander

Voor de vijftien meest relevante thema’s is bepaald welke indicatieve impact deze hebben voor de organisatie. De mate van impact is intern beoordeeld en vervolgens breed binnen de organisatie gevalideerd door relevante experts. Het impactmodel zoals gehanteerd binnen deze methode bestaat uit drie aspecten:

  • Negatieve impacts: hoe groot is de invloed op Alliander wanneer de organisatie niet naar behoren presteert op het thema;
  • Positieve impacts: hoe groot is de invloed op Alliander wanneer goed wordt gepresteerd op het thema;
  • Kans: op welke termijn en met welke kans vinden deze positieve danwel negatieve effecten plaats.

De impactanalyse geeft inzicht in de kansen en risico’s voor de organisatie alsmede de prioriteit die een aanpak van het onderwerp verdient.

Stap 2: Weging en vergelijking met 2013

Alliander heeft in 2014 een belangrijke ontwikkelstap gezet in de methodiek van materialiteitbepaling. Wijzigingen bestaan uit: toepassing van het GRI G4 materialiteitsprincipes, kwantitatieve borging door middel van anonieme stakeholderenquête, onderscheid naar zeven stakeholdergroepen, een weging van 2:1 op basis van de definiëring van kernstakeholders en overige stakeholders. Veranderingen in de uitkomst van 2014 ten opzichte van 2013 kunnen dus gedeeltelijk verklaard worden door aanpassingen en verfijningen van de methodiek. Om deze reden hanteert Alliander een gewogen gemiddelde over meerdere jaren. Naast de grotere betrouwbaarheid en de mindere gevoeligheid voor hypes en meetfouten is het doel om hiermee ontwikkelingen in de materialiteit van thema's trendmatig in kaart te brengen.

Stap 3: GRI aspecten met relevantie voor Alliander

Thema’s met een hoge materialiteit zijn aangesloten op het aspectenoverzicht in de GRI-richtlijnen. Het overzicht is maatgevend voor de samenstelling van de verantwoordingsinformatie in dit jaarverslag.

GRI aspect

 

Alliander thema

 

Omschrijving

 

Verwijzing

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

 

Veilig en gezond werken

 

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico's met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor álle betrokkenen.

 

Hoofdstuk medewerkers

Service en informatie

 

Regulering en tarieven

 

Het kostenniveau van de netbeheerder in relatie tot die van de sector vormt de basis voor de toegestane tarieven door de Autoriteit Consument en Markt. Dit geeft binnen marges ruimte aan netbeheerders om tarieven vast te stellen. Na een aantal jaren van stijging wordt nu daling afgedwongen hetgeen effect heeft op beschikbare financiële (investerings-)ruimte.

 

Hoofdstuk klanten

  

Klanttevredenheid

 

Klanten rekenen op uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen en klachten.

 

Hoofdstuk klanten

  

Leveringsbetrouwbaarheid

 

Ononderbroken beschikbaarheid van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders.

 

Hoofdstuk klanten

Energie

 

Energietransitie

 

De overgang van energieopwek uit fossiele brandstoffen naar energie opwek uit duurzame energiebronnen bijvoorbeeld uit zon, wind of water.

 

Hoofdstuk klanten

  

Energieopslag

 

Steeds meer mensen wekken zelf energie op. Overproductie kan worden teruggeleverd, echter ook -lokale- opslag van energie is een potentiële schakel in een duurzame energievoorziening.

 

Hoofdstuk klanten

  

Slimme netten

 

De energie-infrastructuur om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen.

 

Hoofdstuk klanten

  

Rol in energieopwek

 

Welke rol kunnen of zouden netbeheerders moeten hebben op het gebied van het bevorderen van duurzame energieopwek? Mogen zij prioriteit geven aan invoeding van duurzame energie of eventueel zelf duurzame energie opwekken om de energietransitie te helpen versnellen? Of is dit absoluut geen taak voor netbeheerders?

 

Hoofdstuk aandeelhouders en investeerders

  

Energiebesparing

 

Energiebesparen voorkomt (dure) opwek van energie, scheelt in de kosten en is een eerste stap naar duurzaamheid. Wij ondersteunen stakeholders met informatie en gegevens over hun energieverbruik. De wetgever heeft echter beperkingen opgelegd aan netbeheerders waar het verdergaande activiteiten en advies betreft.

 

Hoofdstuk klanten

Emissies

 

Energiegebruik en CO2

 

Klimaatverandering is een mondiaal probleem. De bijdrage van een organisatie daaraan kan worden uitgedrukt in een CO2-footprint. Deze geeft aan hoeveel CO2-equivalenten worden uitgestoten. Alliander heeft de doelstelling in 2023 CO2-neutraal te zijn.

 

Hoofdstuk aandeelhouders en investeerders

Ondernemingsbestuur

 

Corporate Governance

 

Adequaat en effectief toezicht door de Raad van Commissarissen is van groot belang.

 

Hoofdstuk Corporate Governance

Materialiteit

 

Transparantie

 

In hoeverre kan of moet Alliander open zijn naar de samenleving over haar intenties, bedrijfsvoering en besluitvorming?

 

Hoofdstuk Overige informatie

Economische prestaties

 

Economische prestaties

 

Welke bijdrage levert Alliander aan haar stakeholders middels inkomsten, operationele kosten, personeels-vergoedingen, donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

 

Hoofdstuk aandeelhouders en investeerders

Economische prestaties

 

Innovatie

 

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken en oplossingen te kunnen toepassen. Alliander heeft de ambitie om in de energietransitie een vooraanstaande rol te hebben.

 

Hoofdstuk klanten

Training en opleiding

 

Opleiden en ontwikkelen

 

Techniek en organisaties veranderen steeds sneller. Werken is continu leren geworden.

 

Hoofdstuk medewerkers

Stap 4: materialiteitsgrafiek

De combinatie van de relevantie voor stakeholders op de Y-as en de invloed van de thema’s op de organisatie op de X-as laat zien wat de invloed is die het thema heeft op de mate van maatschappelijk presteren van de organisatie en daarmee de prioriteit die het heeft binnen het jaarverslag. De materialiteitsgrafiek geeft een uitsnede van de meest materiële onderwerpen voor het jaarverslag van Alliander.

Alliander onderscheidt het resultaat van de materialiteitanalyse in drie categorieën.

Kernthema's:

de 15 thema’s in de materialiteitsmatrix die onderscheidend zijn in de ogen van een grote groep stakeholders en voor onze prestaties. Deze thema's worden uitgebreid behandeld in het jaarverslag.

Bedrijfsthema's:

thema's die, over een grote groep stakeholders bezien, een minder hoge prioriteit krijgen. Dit betreft thema’s die voor enkele stakeholders of bedrijfsvoeringsredenenen relevant zijn of vanwege wet- en regelgeving gerapporteerd worden. Deze worden beperkt behandeld in het jaarverslag en zonodig verder toegelicht in de GRI-index.

Potentiële thema's:

thema’s die op dit moment door de meeste stakeholders minder prioriteit krijgen en een lagere impact hebben op de organisatie. Deze thema’s kunnen in de toekomst echter wel een groter gewicht krijgen en worden door ons gevolgd en waar nodig onderhouden. Voor een aantal geldt dat deze om wettelijke redenen toch deel uitmaken van het jaarverslag of onderdeel zijn van de toelichting in de GRI-index.

Stap 5: implementatie

De door de Raad van Bestuur vastgestelde materialiteit van onderwerpen is de basis voor de inhoudelijke inrichting en sturing van het Jaarverslagproces. Besloten wordt hoe uitwerking aan de onderwerpen wordt gegeven, hoe deze in de informatie-uitvraag worden opgenomen met inbegrip van de reikwijdte en afbakening van de materiele onderwerpen. Bedrijfsonderdelen bereiden in samenwerking met verantwoordelijke afdelingen het rapportageproces voor en de afspraken over validatie en verificatie van data worden vastgelegd.

Voor verdere toelichting op het rapportageproces wordt verwezen naar 'Over dit verslag' en naar de GRI-Indextabel.