Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Alliander N.V.

De Raad van Bestuur van Alliander N.V. (‘de Organisatie’) heeft ons gevraagd een beperkte mate van zekerheid te verschaffen (leidend tot een ‘conclusie’) over de in onderstaand overzicht opgenomen duurzaamheidsinformatie in het Jaarverslag 2014.

Wij hebben de duurzaamheidsinformatie beoordeeld in de volgende hoofdstukken:

Daarnaast hebben zij ons gevraagd een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de management rapportage (MBR) data 2014 in het hoofdstuk ‘Doelstellingen en prestaties’ (leidend tot een ‘oordeel’). Naar onze mening vervult deze gecombineerde opdracht een rationeel doel zoals door Alliander toegelicht in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’.

Onze conclusie 

Op basis van onze beoordelingswerkzaamheden en de ontvangen informatie concluderen wij dat met betrekking tot de duurzaamheidsinformatie in het Jaarverslag 2014 in de hierboven benoemde hoofdstukken, ons niets is gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat het Jaarverslag 2014 geen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, betrouwbare en toereikende weergave geeft van het beleid van Alliander N.V. ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in overeenstemming met de Alliander N.V. verslaggevingscriteria.

Ons oordeel 

Op basis van onze controlewerkzaamheden zijn naar ons oordeel de management rapportage (MBR) data 2014 zoals opgenomen in het hoofdstuk ‘Doelstellingen en prestaties’ van het Jaarverslag 2014, in alle van materieel belang zijnde aspecten, betrouwbaar en toereikend weergegeven in overeenstemming met de Alliander N.V. verslaggevingscriteria.

Onze conclusie en ons oordeel dienen gelezen te worden in de context van de rest van dit rapport.

De basis voor onze conclusie en ons oordeel

Waar we assurance over verschaffen

Wij hebben de duurzaamheidsinformatie, opgenomen in het Jaarverslag 2014 van Alliander N.V., te Arnhem beoordeeld. Dit jaarverslag omvat een weergave van het beleid van Alliander N.V. betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied gedurende 2014. De reikwijdte van het Jaarverslag 2014 is door het bestuur toegelicht in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’.

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De bij de beoordeling uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van Alliander N.V. en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in het Jaarverslag 2014. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij controlewerkzaamheden.

Aanvullend op onze beoordelingswerkzaamheden hebben wij de management rapportage (MBR) data 2014 zoals opgenomen in het hoofdstuk ‘Doelstellingen en prestaties’ van het Jaarverslag 2014 gecontroleerd. 

Beperkingen bij het onderzoek

In het Jaarverslag 2014 is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten kunnen afwijken en daarom onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het Jaarverslag 2014. 

Van de accountant kan niet worden verwacht dat het controlerisico tot nihil wordt gereduceerd. Derhalve kan geen absolute zekerheid worden verkregen dat de duurzaamheidsinformatie geen materiële afwijkingen als gevolg van fraude of fouten bevat. Dit is het gevolg van inherente beperkingen van een assurance-opdracht, waardoor de meeste controle-informatie waar het accountantsoordeel op is gebaseerd meer overtuigend is dan onweerlegbaar.

Verslaggevingcriteria 

Alliander N.V. heeft haar verslaggevingscriteria ontwikkeld op basis van de G4-Richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze zijn, samen met gedetailleerde informatie over de verslaggevingsreikwijdte, -processen en -methoden toegelicht in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor onze conclusie en ons oordeel te bieden.

Begrip van verslaggeving- en meetmethodes

De informatie waarop deze opdracht betrekking heeft dient te worden gelezen in de context van de verslaggevingscriteria. Alliander N.V. is verantwoordelijk voor de selectie en toepassing van deze criteria. Het ontbreken van gevestigde praktijken ter beoordeling en meting van niet-financiële informatie biedt de mogelijkheid verscheidene, acceptabele meettechnieken toe te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid tussen entiteiten en in de tijd worden beïnvloed.

Onze assurance aanpak

Materialiteit

Wij passen materialiteitsniveaus toe tijdens de planningsfase en hebben deze niveaus opnieuw beoordeeld tijdens onze opdracht. Deze helpen ons in het vaststellen van de aard, tijdigheid en omvang van onze werkzaamheden en bij het beoordelen van het effect van geconstateerde afwijkingen op de gepresenteerde informatie, zowel individueel als geaggregeerd. Op basis van ons professionele oordeel hebben wij specifieke materialiteitsniveaus bepaald voor elk onderdeel van de duurzaamheidsinformatie.

Onze werkzaamheden

Wij zijn vereist onze controle en beoordeling zodanig te plannen en uit te voeren dat een combinatie van redelijke en beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat het Jaarverslag 2014 geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Beoordelingswerkzaamheden

Onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit:

 • het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s en kwesties, relevante wetten en regels en de kenmerken van de organisatie;
 • het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder het beoordelen van de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden en de redelijkheid van schattingen gemaakt door het management, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het Jaarverslag 2014;
 • het beoordelen van het ontwerp en de implementatie van de systemen en processen voor informatieverzameling, interne controles en verwerking van de overige informatie, waaronder de aggregatie van gegevens tot informatie zoals opgenomen in het Jaarverslag 2014;
 • het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor het Jaarverslag 2014, het uitvoeren van interne controles op gegevens en de consolidatie van gegevens in het Jaarverslag 2014;
 • het toetsen van relevante gegevens en van de interne en externe documentatie, op basis van deelwaarnemingen, om de betrouwbaarheid vast te stellen van de informatie in het Jaarverslag 2014;
 • het analytisch evalueren van data en trends;
 • het beoordelen van de interne en externe documentatie om te bepalen of de informatie in het Jaarverslag 2014 adequaat is onderbouwd;
 • het beoordelen of de duurzaamheidsinformatie is opgesteld in overeenstemming met de G4-Richtlijnen van GRI.

Controlewerkzaamheden

Voor wat betreft de te controleren onderdelen hebben wij in aanvulling op het bovenstaande onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

 • het testen van de opzet, het bestaan en de effectieve werking van de relevante interne beheersingsmaatregelen gedurende het verslagjaar;
 • cijferbeoordelingen, verbandscontroles en gegevensgerichte werkzaamheden.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel en onze conclusie.

Toegepaste professionele en ethische normen

Wij hebben onze beoordeling en controle van het  Jaarverslag 2014 verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3810N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ (hierna ‘Standaard 3810N’). Onze verantwoordelijkheden onder deze standaard zijn nader toegelicht in de ‘Onze verantwoordelijkheden’ paragraaf van dit rapport. 

Wij zijn onafhankelijk van Alliander N.V., in overeenstemming met de “Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten” (ViO) en overige relevante onafhankelijkheidsvereisten in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de “Verordening gedrags- en beroepsregels accountants” (VGBA) en overige relevante vereisten.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van Alliander N.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van het Jaarverslag 2014 in overeenstemming met de Alliander N.V. verslaggevingscriteria, inclusief het identificeren van stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de intern door het bestuur gemaakte keuzes met betrekking tot de reikwijdte van het Jaarverslag 2014 en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in het hoofdstuk ‘Over dit Verslag’. 

Onze verantwoordelijkheid

Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig Standaard 3810N is onze verantwoordelijkheid het geven van:

 • een conclusie over de duurzaamheidsinformatie
 • een oordeel over de management rapportage (MRB) data 2014 in het hoofdstuk ‘Doelstellingen en prestaties

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een combinatie van redelijke en beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat het Jaarverslag 2014 geen afwijkingen van materieel belang bevat.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van het oordeel van de accountant, inclusief de analyse van risico’s op materiële afwijkingen in het Jaarverslag 2014 als gevolg van fraude of fouten. Tijdens deze risico-analyses neemt de accountant de voor het opstellen van het jaarverslag relevante interne beheersingsmaatregelen in overweging, om geschikte werkzaamheden te kunnen ontwikkelen. Deze hebben niet tot doel een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen van de organisatie te verstrekken. Een assurance-opdracht gericht op het verstrekken van een beperkte en redelijke mate van zekerheid richt zich ook op het evalueren van de geschiktheid van het gehanteerde verslaggevingsraamwerk en de redelijkheid van schattingen gemaakt door management, evenals de beoordeling van de gehele presentatie van het jaarverslag.

 

Amsterdam, 18 februari 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 

Origineel getekend door
drs. R. Dekkers RA