Voor het werk van vandaag

Omdat het tempo van ontwikkelingen in de energiewereld hoog ligt, vragen we veel van medewerkers als het gaat om innovatie, efficiency, kennis en expertise. Tegelijk blijft focus essentieel om veilig te werken. In onze operationele werkzaamheden speelden veiligheid en efficiency een belangrijke rol in 2014.

Veiligheid en gezond werken

Werken met gas en elektriciteit brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en onze klanten. Daarom heeft een veilige werkomgeving de hoogste prioriteit binnen Alliander. Het is ons doel dat iedereen veilig op het werk verschijnt en weer veilig thuiskomt. In 2014 vonden desondanks 17 ongevallen plaats met medewerkers waarna zij tijdelijk niet in staat waren om te werken.

Alliander investeert in veiligheid en veilig werken. Denk hierbij aan opleidingen, uitrustingen, veiligheidsaudits, onderzoeken en bewustwordingscampagnes. Hiermee willen we een intrinsiek veilige manier van werken ontwikkelen en medewerkers maximaal beschermen tegen mogelijke gevaren bij de uitvoering van onze taken. Bovendien is er beleid opgesteld om structureel te leren van incidenten die plaatsvinden.

In onze organisatie moet voldoende aandacht en focus blijven op veilig werken. Dit blijkt uit een nulmeting naar ons veiligheidsniveau. Onze score in deze nulmeting was 1,8, terwijl wij streven naar een score van 3,0 of hoger op de veiligheidsladder. De definitieve uitkomsten van de meting van de veiligheidscultuur is op dit moment nog niet beschikbaar. Aanbevelingen om onze score te verbeteren, hadden met name betrekking op leiderschap, betrokkenheid, discipline en de veiligheidscultuur. Naast meer dan 1.500 veiligheidstrainingen die werden gevolgd, gingen we met medewerkers en leidinggevenden in gesprek over veiligheid. We bespraken praktijksituaties en gingen in op de impact van incidenten voor medewerkers en leidinggevenden. Persoonlijke ervaringen zijn regelmatig input voor verbetervoorstellen en helpen medewerkers om risicovolle situaties sneller te signaleren. Bovendien stimuleren we medewerkers en leidinggevenden om elkaar aan te spreken en te informeren over (bijna) incidenten om hiervan te leren. In 2014 stelden we samen met medewerkers ook ‘Life Saving Rules’ op, dé belangrijkste veiligheidsregels die gelden voor medewerkers in de operatie. Via foto- en videoverslagen behandelen we online verschillende veiligheidsthema's.

Onze veiligheidsprestatie meten wij via de Lost Time Injury Frequency (LTIF). Hierin wordt de personeelsveiligheid uitgedrukt als het aantal ongevallen met verzuim gerelateerd aan het aantal gewerkte uren. In 2014 daalde de LTIF naar 1,5 (2013: 2,6). Incidenten met verzuim werden voornamelijk veroorzaakt door onachtzaam handelen, zoals vallen, struikelen en verstappen.

Ziekteverzuim

In 2014 kwam het verzuim van medewerkers uit op 3,8% (2013: 4,1%). We helpen medewerkers om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen en stimuleren een actieve leefstijl. We zijn in 2014 onder meer een programma begonnen om gezond leven en een goede balans tussen werk en privé te bevorderen. Met voedings- en trainingsschema’s dagen we collega's uit om in een programma van 12 weken te werken aan hun gezondheid. Ook stoppen met roken is een thema.

Waardering

Werk je bij Alliander, dan heb je werk dat ertoe doet. Dat gaven medewerkers aan in het medewerkersonderzoek van Great Place to Work. Onze medewerkers zijn trots op hun werk en de organisatie. Zij vinden verder dat zij zichzelf kunnen zijn en voldoende mogelijkheden krijgen voor hun ontwikkeling. Desondanks behaalden wij in 2014 een lagere score in het medewerkerstevredenheidsonderzoek dan gehoopt. Met onze score van 67 (doelstelling 73) behaalden wij geen positie op de lijst met ‘Best Workplaces’. In de ogen van medewerkers maakt het management nog onvoldoende duidelijk waar de organisatie of afdeling naartoe gaat en hoe daar te komen. Daarnaast zien medewerkers verbeterruimte in het ‘doen wat je zegt’ en ‘doen wat je belooft’. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in de teams om openheid te creëren voor verschillende inzichten en om samen een volgende stap te zetten.

Naast het onderzoek van Great Place To Work heeft Alliander dit jaar een identiteitsmonitor gehouden, waaraan ruim 2.000 medewerkers meededen. Hieruit kwam eveneens naar voren dat de medewerkers van Alliander trots zijn op hun werk. Op trots scoort Alliander een 8.1 ten opzichte van een 6.7 voor branchegenoten. Wel missen medewerkers samenhang binnen de organisatie. Op collectieve kracht scoort Alliander met een 6.1 lager dan branchegenoten (6.5). De input wordt door de Raad van Bestuur gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de missie en visie van het bedrijf in 2015.