Voor de energie van vandaag

Iedere dag werken wij aan een betrouwbare en veilige energievoorziening voor klanten. Zo dragen wij bij aan een wereld waarin iedereen kan blijven wonen, werken en reizen. In 2014 verhoogden we de betrouwbaarheid van het net. Ook hielpen we klanten om meer inzicht te krijgen in hun energierekening en maakten we teruglevering van lokaal opgewekte energie op vele plaatsen mogelijk.

Leveringsbetrouwbaarheid en veiligheid

Onze energienetten behoren tot de meest betrouwbare van de wereld en hebben een beschikbaarheid van 99,99%. Toch hadden we in 2014 te maken met storingen waardoor klanten van Liander en Endinet gemiddeld 19,9 minuten geen elektriciteit hadden. Dit was 4 minuten minder dan 2013. In 2014 zaten in Apeldoorn meer dan 1.500 klanten dagen zonder gas tijdens twee omvangrijke storingen. Liander herstelde de gasvoorziening en heeft ter plaatse een informatiepunt voor bewoners ingesteld. Als gevolg van deze storingen liep de uitvalduur van gas voor klanten van Liander op tot 6,9 minuten in 2014. Het aantal keren dat klanten in hetzelfde postcodegebied meer dan vijf keer werden getroffen, daalde van 15 naar 10 gebieden.

Onderhoud en investeringen in het energienet

We doen er alles aan om storingen te voorkomen, omdat onderbrekingen hinderlijk zijn voor onze klanten en de maatschappij geld kosten. In 2014 gaven we meer dan 700 miljoen euro uit aan onderhoud, vervanging en aanleg van de energie-infrastructuur.

We moderniseerden op diverse plekken onze kabels en leidingen, onder meer door het vervangen van stalen aansluitleidingen en verbindingen van grijs gietijzer. Dit draagt bij aan het verkleinen van het risico op een (grootschalig) incident. Deze leidingen zijn namelijk gevoelig voor bewegingen en verzakkingen in de grond en kunnen storing veroorzaken. Met innovatieve renovatietechnieken kunnen we het renovatiewerk snel verrichten en voor klanten de overlast door graafwerkzaamheden beperken. Ook zijn we een programma gestart om alle activiteiten gerelateerd aan de kwaliteit van spanning en stroom te organiseren en het risico op spanningsproblemen, waaronder zogeheten spanningsdips, te verkleinen. Omdat spanningsproblemen voor onze klanten tot overlast kunnen zorgen, is het voor ons een belangrijk risico. Om onderbrekingen te minimaliseren, is het verder van belang dat we de data over onze netten goed op orde hebben. Met de sector is een nieuwe methodiek ontwikkeld voor het vaststellen van de juistheid van de data. Dit zijn kenmerken van assets, zoals de locatie, het type of de aanlegdatum.

In 2014 werd 78% van de belangrijkste investeringsprojecten volledig afgerond. Lange procedures en uitgestelde besluitvorming zorgden ervoor dat enkele investeringsprojecten niet in 2014 konden starten of niet werden afgerond. In overleg met de betrokken partijen zijn de werkzaamheden opnieuw ingepland. Het vinden van tracés en locaties voor onze infrastructuur wordt steeds complexer. Hoe hiermee om te gaan en het risico op vertragingen zo veel mogelijk te voorkomen heeft onze aandacht, we intensiveren onze contacten met de stakeholders en hebben medewerkers aangetrokken met een specifieke focus op de planologische aspecten bij het managen van onze netten.

“Als wethouder ben ik onder andere verantwoordelijk voor Economie en een goede bereikbaarheid van de stad. Daarom overleg ik regelmatig met mijn Liander accountmanager. We weten elkaar te vinden en kunnen tot zaken komen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij de reconstructie van de Breestraat. Door de flexibiliteit van Liander konden we een planningsprobleem voorkomen en ontstond een geoliede samenwerking.”

Robert Strijk, wethouder gemeente Leiden

Onderzoek naar incidenten

De gevaren van gas en elektriciteit werden in 2014 zichtbaar bij ernstige ongevallen. Bij een gasexplosie in een flat in Diemen vielen in september twee doden. Dit incident heeft ons diep geraakt en we onderzoeken de oorzaak. Medewerkers van Liander hebben de gasvoorziening veilig hersteld en bewoners begeleid bij de terugkeer naar hun huizen.

De veiligheid van klanten, medewerkers en de omgeving is voor ons het meest belangrijk. Daarom bieden wij nazorg voor alle betrokken partijen. Bovendien worden alle incidenten zorgvuldig onderzocht om herhaling te voorkomen. Hierbij werken wij onder meer samen met Netbeheer Nederland en toezichthouders als SodM, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie SZW. In opdracht van Netbeheer Nederland onderzoekt KIWA de oorzaak en de afhandeling van alle gasincidenten. Naar het incident in Diemen wordt ook een onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie.

Tarieven voor netbeheer

De netbeheerders hebben met het energietransport, de aansluitdienst en de meetdienst een exclusieve, wettelijke taak. Daarom zijn de tarieven hiervoor gereguleerd en stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het toegestane tariefniveau voor de individuele netbeheerders vast.

In 2014 zijn de tarieven voor netbeheer gedaald, wat merkbaar was in de energierekening van onze klanten. Deze daling had bij Liander aanzienlijk groter kunnen zijn als de tarieven niet belast waren met sterk toegenomen regionale kosten voor precarioheffingen. Alliander is van mening dat er een verbod zou moeten komen op het heffen van precariobelasting op de infrastructuur, omdat deze generiek de tarieven voor alle klanten verhoogt. Een wetsvoorstel is al geruime tijd in voorbereiding. 

Energiebesparing

We merken dat een groeiende groep klanten energie wil besparen. Zo kunnen zij de stijgende woonlasten verlagen en dragen zij bij aan een schoner milieu.

Netbeheerders hielpen klanten in 2014 om meer inzicht te krijgen in hun besparingsmogelijkheden. Wij bieden hiervoor onder meer (web)diensten aan voor gemeenten en wooncorporaties. Met ‘open data’ stimuleren wij de ontwikkeling van handige energie-apps in combinatie met de slimme meter. We zoeken samenwerking met innovatieve partners en haken aan bij maatschappelijke initiatieven. Ook hielpen we in 2014 klanten die samen met hun buurt, wijk of stad een lokaal duurzaam energieinitiatief wilden starten.

Energiebesparing met slimme meter

De slimme meter helpt klanten om meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik en te ontdekken waarop zij kunnen besparen. In 2014 deden klanten van Liander met een slimme meter mee aan een energiebesparingspilot. Zij realiseerden gemiddeld 7,4% besparing op elektriciteit. Via handige apps en energiemanagementsystemen kregen zij inzicht in hun energieverbruik en besparingsmogelijkheden. En er zijn meer maatschappelijke voordelen. De slimme meter zorgt ervoor dat netbeheerders hun netten beter kunnen monitoren, beveiligen en besturen en dat meterstanden op afstand worden uitgelezen. Het helpt ons tijdig te anticiperen op de energietransitie. Bovendien kan de netbeheerder opvallende veranderingen in het energieverbruik sneller zien en daardoor fraude reduceren en storingen sneller lokaliseren.

In het afgelopen jaar hebben Liander en Endinet meer dan 200.000 slimme meters geplaatst bij klanten en in 2020 moet de meter aan al onze klanten zijn aangeboden. Om dit te bereiken is in overleg met de andere netbeheerders en de rijksoverheid een programma ontwikkeld. In 2015 start de grootschalige aanbieding van slimme meters. We verwachten circa 360.000 meters aan klanten aan te bieden in 2015. De jaarlijkse investering in slimme meters is voor Alliander tot 2020 naar verwachting 60 tot 100 miljoen euro. Bij de Europese aanbesteding van de slimme meter hebben wij, samen met netbeheerder Stedin, het criterium ‘circulair’ toegevoegd. Onderdeel van de afspraken is het ontwikkelen van een circulair prototype, waarin producten en grondstoffen hergebruikt zijn of kunnen worden.

Energietransitie

Onze klanten zijn de drijvende kracht achter de energietransitie. Zij gaan zelf energie produceren met zonnepanelen, rijden in elektrische auto’s en verduurzamen hun huizen of bedrijfsgebouwen. Dit vraagt om flexibele, betrouwbare elektriciteitsnetwerken. Alliander investeert hierin om zo maximale waarde voor klanten te creëren.

Ten opzichte van 2013 zagen wij in het afgelopen jaar een toename van 52% in het aantal terugleverinstallaties. Stimuleringsmaatregelen van de overheid en betaalbare technologie leiden ertoe dat steeds meer huishoudens en bedrijven kiezen voor duurzame energiealternatieven, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. Deze trendmatige toename van lokale, duurzame energieopwekking en teruglevering maakt het voor netbeheerders lastiger om vraag en aanbod op het net in balans te houden. De pieken en dalen die ontstaan leiden vaker tot fluctuaties in de spanning.

Slimme netten

Om meer grip te krijgen op de energiestromen in het net voegen we ICT en sensoren toe aan onze bestaande energienetten. De slimme netten (‘smart grids’) helpen ons om - ook in een toekomst met meer decentrale opwekking - de betrouwbaarheid van de energievoorziening te blijven waarborgen. Bovendien helpen slimme netten om energie efficiënter te transporteren en netverliezen te reduceren.

Slimme netten zijn betrouwbaarder dan bestaande netten. Bij storingen kan de oorzaak sneller worden gevonden en verholpen. Dit levert voordelen voor onze klanten op, doordat de storingsduur wordt teruggedrongen. De toenemende digitalisering van onze energienetten brengt ook het risico op bijvoorbeeld het hacken van onze assets met zich mee. Wij brengen risico's rondom cybercriminaliteit doorlopend in kaart en waar nodig en mogelijk nemen we extra maatregelen.