Voor de energie van morgen

In de toekomst kunt u huishoudelijke apparaten zo instellen dat ze automatisch aan gaan als de wind waait. Zonne-energie wordt opgeslagen in de accu van de elektrische auto en fabrieken stemmen hun productieproces af op de beschikbaarheid en prijs van energie. Door de energietransitie zal de traditionele scheidslijn tussen producenten en consumenten van energie steeds meer vervagen. Consumenten worden prosumenten. Het is onze opgave om in die veranderende wereld onze dienstverlening op peil te houden en te blijven zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en onverstoorde energievoorziening. Met een passend dienstenpakket ondersteunen wij klanten bij hun energievragen. Alliander biedt toegevoegde waarde als neutrale, betrouwbare partij met veel kennis van (lokale) klanten en de regio’s waarin we werken.

Kijkend naar de toekomst verwachten we een stijging van het elektriciteitsgebruik en een forse toename van decentrale energie-opwekking. We beoordelen de benodigde en beschikbare capaciteit van de netten continu. De snelheid waarmee de energietransitie zich ontwikkelt en de wijze waarop, maakt het noodzakelijk voor Alliander om te versnellen. In proeftuinen experimenteren we met innovatieve apparatuur, technieken, processen en ICT. Hierin trekken we zo veel als mogelijk op met partners en werken we in samenwerkingsverbanden. Alleen zo kunnen we tijdig inspringen op nieuwe trends en onze netten hierop aanpassen. Met de opgedane kennis zijn we bovendien beter in staat om de maatschappij te helpen bij actuele energievragen.

Innovatie in energienetten

De mogelijkheden van technologische toepassingen blijven groeien en bieden ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen. Samen met producenten, ICT-ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties werken we aan innovatieve oplossingen die een duurzaam energielandschap mogelijk maken. Wij leveren onder meer een bijdrage door 'open data'. Sinds 2013 stellen we meetdata uit ons netwerk beschikbaar die niet herleidbaar is naar individuele klanten. Onze open data zijn voor onder meer app-ontwikkelaars bruikbaar om applicaties te bouwen die het gemak en inzicht voor klanten vergroten.

Met netbeheerder Stedin werkt Liander samen op het gebied van dataverkeer. Er wordt een gezamenlijk mobiel communicatienetwerk gebouwd en beheerd. Via dit CDMA-netwerk kunnen we slimme meters uitlezen en is communicatie met (toekomstige) installaties in de energienetten mogelijk. De samenwerking met Stedin creëert schaalvoordeel en daarmee lagere kosten voor onze klanten. Beveiliging van data is van groot belang, omdat wij privacygevoelige en vertrouwelijke data verwerken. In 2014 hebben datamanagement en cyber security onverminderd aandacht gekregen, onder meer in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Center van de Rijksoverheid. Het door Alliander opgerichte kenniscentrum ENCS levert een bijdrage aan een zo goed mogelijke beveiliging tegen cybercriminaliteit van vitale infrastructuren, zoals energienetten. Met een security managementsysteem brengen wij risico's in kaart en toetsen we de beveiliging van ons netwerk. Bovendien passen we zones toe in het netwerk om virussen of aanvallen van indringers zoveel mogelijk buiten te sluiten en verspreiding te voorkomen.

Energieopslag

In het energiesysteem van de toekomst is flexibiliteit noodzakelijk. Voor de beschikbaarheid en de prijs van energie zijn we dan meer afhankelijk van de (onvoorspelbare) zon en wind. Energieopslag is één van de oplossingen om pieken en dalen op te vangen. Daarom volgen we de mogelijkheden van energieopslag nauwgezet. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan en proefprojecten te starten, kunnen we de effecten ervan op ons werk beter inschatten en de toegevoegde waarde voor klanten verkennen. Naast de technologie richten wij ons met name op de waarde van energieopslag voor klanten, omdat zij het tempo van de ontwikkeling sterk bepalen.

In 2014 hebben we bijvoorbeeld een onderzoek afgerond naar de waarde van batterijen bij consumenten. Hieruit bleek dat energieopslag in huis voor de meeste klanten nog niet interessant is, zolang zij onbeperkt energie kunnen terugleveren aan het net. Ook leerden we dat klanten het belangrijk vinden om zelf keuzes te maken in hun energievoorziening en dat zij gemakkelijk willen switchen. Via praktische besturingssystemen kunnen zij energie bijvoorbeeld tijdelijk opslaan of delen met buren. Alliander stimuleert innovatieve oplossingen door met klanten, universiteiten en bedrijven kennis op te bouwen.

Faciliteren van de toegang tot nieuwe markten

Ruim 100 jaar geleden waren het burgers, gemeenten en ondernemers die het initiatief namen om toegang te krijgen tot (toen) nieuwe energie: elektriciteit. Ze legden hiermee de basis voor het solide energienetwerk van Nederland zoals we dat vandaag de dag kennen. De afgelopen jaren zien wij opnieuw dezelfde beweging. Burgers en bedrijven komen met nieuwe, duurzame initiatieven en creëren nieuwe energiemarkten. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrische mobiliteit, zelf energie opwekken, energiebesparing, energieopslag of het delen van de eigen energie. De samenleving verandert en daarmee ook het energiesysteem. Deze verandering van het energiesysteem lijkt exponentieel en vraagt van onze onderneming een steeds hoger aanpassingsvermogen.

Als netwerkbedrijf is het onze taak om ervoor te zorgen dat onze klanten ook in de toekomst op elk moment over energie kunnen beschikken en keuzevrijheid hebben. Alliander kijkt daarom niet toe, maar participeert, co-creëert en initieert een aantal nieuwe markten. In onze start-ups combineren wij eigen expertise met die van beleidsmakers en specialisten om ontwikkelingen te versnellen. Daarbij houden we de impact op betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening nauwlettend in de gaten. Het is onze ambitie om de energietransitie te faciliteren door nieuwe, duurzame markten te stimuleren en deze een open karakter te geven. Want, hoe opener de markt, des te meer keuze voor klanten. Het creëert bovendien een gelijk speelveld voor aanbieders.

Alliander ziet nieuwe markten en initiatieven ontstaan op verschillende gebieden. We onderscheiden energiebewustzijn en -gebruik, duurzame energieopwekking en transport, duurzame mobiliteit, 'internet van energie', flexibiliteit, opslag en conversie en de integratie van nieuwe markten. In 2014 investeerden we in:

  • het plaatsen en exploiteren van gebruiksvriendelijke laadpunten voor elektrisch vervoer;
  • duurzame gebiedsontwikkeling door onder meer het aanleggen van warmtenetten;
  • het verduurzamen van woningen door onder meer isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen;
  • de ontwikkeling van nieuwe technologie die de energievraag van gebouwen en apparaten koppelt aan het duurzame energie-aanbod;
  • samenwerking met diverse partijen voor de ontwikkeling van innovatieve energie- en domoticadiensten;
  • samenwerking met partners als Amsterdam Smart City, European Innovation Partnership en lokale overheden om lokale initiatieven verder te brengen.