Dilemma’s

Alliander levert een actieve bijdrage aan de (duurzame) energievoorziening van morgen. We moeten fundamentele keuzes en afwegingen maken in onze strategie om onze maatschappelijke taak zo goed mogelijk uit te voeren. Het maken van keuzes brengt ook dilemma’s met zich mee. Hierover voeren we een open gesprek met onze stakeholders. Welke dilemma’s hielden ons in het verslagjaar bezig?

Voor hoe lang en waar leggen we nog nieuwe gasdistributienetten aan?

Elk jaar investeren wij vele tientallen miljoenen in vervanging en aanleg van nieuwe gasnetten. Als wij ver vooruit kijken, zien we een duurzamere toekomst met daarin afnemende vraag naar gas. Huizen worden steeds beter geïsoleerd, nieuwe huizen worden steeds meer energieneutraal gebouwd en het verwarmen van nieuwe woningen gebeurt steeds vaker ook elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen. Hoewel wij nu verwachten dat het gebruik van gas zal afnemen en de gasdienstverlening zal veranderen door de verduurzaming van (bestaande) gebouwen, leggen we, op verzoek van onze klanten, nog steeds nieuwe gasnetten aan. Ook bij nieuwbouwwijken en –projecten. De aanleg van energienetten is voor ons een langetermijninvestering, waarbij wij uitgaan van een gebruiksduur van zo'n 40 tot 50 jaar. Maar als gevolg van de energietransitie weten we niet of deze investeringen voor de hele gebruiksduur in dezelfde mate nodig zullen zijn, bijvoorbeeld als gas alleen ingezet wordt om de vraag naar warmte aan te passen op het aanbod van variabele duurzame energie. Ook de invloed van bijvoorbeeld decentralisatie van de energieproductie op het gebruik van gasnetten is nog onzeker. De ambities van Nederland en de EU voor 2050 laten weinig ruimte voor gas in de gebouwde omgeving als belangrijkste bron van warmte. Gas kan veranderen in een energiebron die beschikbaar is om vraag en aanbod aan elkaar aan te passen op huis-, buurt- of regioniveau. Het belang van een aansluiting op het gasnet is in de toekomst minder zeker geworden. De ontwikkeling van groen gas kan de rol van gas in een duurzame energiehuishouding verzekeren, terwijl andere ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie deze rol juist kunnen verminderen. De onzekerheid van deze ontwikkelingen is nog groot. Niettemin zal in de komende jaren de vraag gesteld worden voor hoe lang en waar we nog nieuwe gasdistributienetten aanleggen.

Groeistrategie: alleen Nederland of ook groeien in Duitsland?

Om bij te dragen aan een betrouwbare energievoorziening voor onze klanten en de maatschappij, is het nodig te investeren in kennis en technologie. En om te voorkomen dat deze maatschappelijk gewenste investeringen leiden tot alsmaar stijgende tarieven voor de klant, zijn, naast kostenreductie door efficiënter te werken, ook schaalvoordelen nodig. Dit kan worden gerealiseerd door intensieve samenwerking met andere netbeheerders op het gebied van inkoop of investeringen in nieuwe technologie. Daarnaast is groei in het aantal klanten noodzakelijk. Daarbij zijn er voor onze onderneming twee mogelijkheden: meer klanten in Nederland of meer klanten in het buitenland, specifiek Duitsland waar op het gebied van netbeheer voor elektriciteits- en gasnetten veel concessies worden aanbesteed. De Nederlandse sector biedt op korte termijn geen significante mogelijkheden tot groei. Duitsland, waar we via dochteronderneming Alliander AG al sinds 2002 actief zijn als netwerkbedrijf, biedt voor ons veel mogelijkheden voor uitbreiding. Zonder concrete case bleek het moeilijk onze aandeelhouders voldoende inzicht te geven in de gevolgen van grotere Duitse groeistappen, met name over hoe de opbrengsten en de risico's van grotere investeringen in Duitsland zich tot elkaar verhouden. Ook was het vraagstuk van groei en schaal voor het netwerkbedrijf nieuw voor veel aandeelhoudende provincies en gemeenten. En dat begrijpen wij. Er is besloten de groeimogelijkheden in Nederland nog intensiever te verkennen en te blijven zoeken naar manieren om de innovatie-inspanningen te delen en daarmee onze tarieven zo laag mogelijk te houden.

De markt voor het publiek laden van elektrische voertuigen

Het energielandschap verandert in een snel tempo. Nieuwe energiemarkten ontstaan als gevolg van internet, nieuwe technologie en IT. Zo hebben we de laatste jaren in Nederland onder meer een groei gezien in het aantal elektrische en hybride voertuigen. Deze toenemende elektrische mobiliteit vraagt om een betrouwbare oplaadinfrastructuur die elektrisch vervoer faciliteert en de berijder alle vrijheid biedt om te laden wanneer en waar hij wil. Een open infrastructuur creëert een toegankelijke Nederlandse markt voor autofabrikanten en dienstenaanbieders voor elektrisch vervoer, zonder dat elk nieuwe toetreder weer een eigen infrastructuur hoeft aan te leggen om zijn service te kunnen bieden. Hierdoor draagt een uitgebreide, betrouwbare en open laadinfrastructuur bij aan het versnellen van betaalbaar en schoon elektrisch rijden en het reduceren van CO2 en zien we innovaties ontstaan. Vanuit onze maatschappelijke taak en de onlosmakelijke integratie van laadpunten op het elektriciteitsnet, spelen wij hierin een actieve rol. We hebben gemerkt dat door onze actieve opstelling de roep ontstaat dat ‘de markt’ meer het werk moet doen, ondanks dat deze nog onvoldoende werkt. Zo was het niet altijd eenvoudig om het evenwicht te vinden tussen actief investeren om de groei van elektrisch vervoer mogelijk te maken én het stimuleren van een open goed functionerende markt voor laadinfrastructuur. Met het gezamenlijk aanleggen vanuit de netbeheerders van publieke laadpunten vanuit E-laad zijn we gestopt. Nu financieren we investeringen in realisatie en beheer van publieke en semi-publieke laadinfrastructuur. We stimuleren een open marktmodel voor dienstenaanbieders en marktontwikkelingen voor gestuurd laden. Op deze manier kunnen we met zo min mogelijk investeringen in uitbreidingen van het elektriciteitsnet elektrisch vervoer faciliteren en innovatieve bedrijven een platform voor groei bieden.

Wij nodigen onze stakeholders uit om mee te praten en mee te denken over deze en andere dilemma's. Hiervoor organiseren wij geregeld rondetafelbijeenkomsten. Meer informatie of meedenken? Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.