Vooruitblik 2015

Investeringen

De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energie- transitie gerelateerde investeringen, bedragen in 2015 gezamenlijk circa € 550 miljoen. De mate waarin decentrale opwekking en teruglevering van energie op het net hun intrede gaan doen, is mede van invloed op het vaststellen van het niveau van onze meerjaren investeringen. Daarnaast staan in 2015 investeringen gepland voor onder andere activiteiten in duurzaamheid en de herontwikkeling van de panden in Duiven en Arnhem. 

Een van de meer specifieke en omvangrijke investeringsprojecten, naast de reguliere netwerk investeringen, betreft de gefaseerde uitrol van slimme meters. De huidige vooruitzichten zijn dat vanaf 2015 tot 2020 de omvang van investeringen in slimme meters voor Alliander circa € 70 miljoen oplopend tot meer dan € 100 miljoen per jaar zal bedragen.

Financiering

Het financiële beleid van Alliander is erop gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, alsmede te allen tijde goede toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door minimaal een solide A rating profiel op stand-alone basis te handhaven en door onder meer zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen.

Resultaten

Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander, de huidige reguleringsmethodiek en de tariefontwikkeling in 2015, verwacht Alliander in 2015, onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten, ten opzichte van 2014 een lager bedrijfsresultaat.