Kasstromen

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2014.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

623

683

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-410

-493

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-201

-135

   

Totaal kasstroom

12

55

Voor het jaar 2014 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 623 miljoen (2013: € 683 miljoen). De daling ten opzichte van 2013 met € 60 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value mutaties (€ 70 miljoen), onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2014 € 410 miljoen en is hiermee € 83 miljoen lager ten opzichte van 2013. De per saldo lagere uitgaande kasstroom wordt met name veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de verkoop van het belang in KEMA aan DNV GL Group (€ 80 miljoen) en de partiële verkoop van CDMA Utilities aan Eneco (€ 4 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

€ miljoen

2014

2013

Elektriciteit gereguleerd

243

247

Gas gereguleerd

143

170

Meetinrichtingen

50

53

Gebouwen, ICT etc.

134

100

   

Totaal

570

570

De kasstroom met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa bedraagt € 570 miljoen en is hiermee gelijk aan 2013 (€ 570 miljoen). De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2014 € 80 miljoen en zijn hiermee nagenoeg gelijk aan vorig jaar (€ 82 miljoen).

De financieringskasstroom over het jaar 2014 bedraagt € 201 miljoen negatief (2013: € 135 negatief). De negatieve kasstroom wordt met name veroorzaakt door de aflossing van EMTN-leningen (€ 276 miljoen) en dividenduitkering (€ 125 miljoen), terwijl de aangetrokken Euro Commercial Paper (ECP)-financiering (€ 153 miljoen) en ontvangsten uit kortlopend uitgezette deposito’s (€ 75 miljoen) de kasstroom positief hebben beïnvloed.

Vrije kasstroom boekjaar 2014

De vrije kasstroom over het jaar 2014 is uitgekomen op € 213 miljoen ten opzichte van een inkomende vrije kasstroom over 2013 van € 190 miljoen. De stijging ten opzichte van 2013 met € 23 miljoen wordt met name verklaard door een lagere uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten, deels gecompenseerd door een lagere kasstroom uit operationele activiteiten.

Reconciliatie vrije kasstroom

€ miljoen

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

623

683

(Des-)investeringen in vaste activa

-490

-575

Bijdrage investeringen van derden

80

82

   

Vrije kasstroom

213

190