Institutionele beleggers

Een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering wordt verstrekt door institutionele obligatiebeleggers, zoals vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Dit zijn internationale professionele partijen. Om onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de hoogte te houden van de financiële positie en resultaten van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector verzorgt Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere publicatieverplichtingen, investor relation activiteiten. In dit kader is in maart 2014 een roadshow georganiseerd, waarbij beleggers in Amsterdam, Parijs, London en Frankfurt zijn bezocht en geïnformeerd over de financiële resultaten en andere relevante ontwikkelingen. Met hetzelfde doel is in september 2014 een investor call gehouden. Onderwerpen die bij beide gelegenheden aan de orde kwamen betroffen onder andere de tariefsverlaging in de reguleringsperiode 2014 - 2016, de impact hiervan op de inkomsten van Alliander en het in maart 2014 aangekondigde onderzoek naar de mogelijke uitruil van netwerken tussen Alliander en Enexis.

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2014 is als volgt:

De bedragen in 2016, 2019, 2022 en 2024 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van de obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhoudersleningen en overige leningen. Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. In 2014 hebben geen nieuwe uitgiftes onder het programma plaatsgevonden. Wel is in december 2014 volgens schema voor een bedrag van € 276 miljoen aan obligaties afgelost. Het voor deze aflossing benodigde bedrag is voor € 153 miljoen afkomstig uit in 2014 uitgegeven kortlopend schuldpapier. Het restant is afkomstig uit de beschikbare liquide middelen. Per 31 december 2014 staat voor een boekwaarde van € 1.494 miljoen (nominaal: € 1.500 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over een ECP-programma van € 1.500 miljoen. Binnen het verslagjaar is in totaal voor een tegenwaarde van € 153 miljoen aan in Britse ponden genomineerd ECP uitgegeven. Dit bedrag heeft volledig betrekking op eerder genoemde aflossing en is volledig afgedekt in euro's. Ultimo 2014 staat voor een boekwaarde van nominaal € 155 miljoen aan ECP-leningen uit.