Financiële resultaten 2014

Het resultaat na belastingen over 2014 bedraagt € 323 miljoen (2013: € 288 miljoen). Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 240 miljoen (2013: € 287 miljoen). In het verslagjaar 2014 is ten opzichte van het vorige boekjaar sprake van een lagere gereguleerde netto-omzet door lagere tarieven als gevolg van het tarievenbesluit 2014 van de ACM. Deze daling wordt in het resultaat deels gecompenseerd door de boekwinst voor belasting van € 40 miljoen uit de verkoop van aandelen (25,4%) in N.V. KEMA aan DNV GL Group (€ 45 miljoen na belasting). Daarnaast heeft de mutatie in de waardering van de Credit Default Swap (CDS) en de bijbehorende voorziening een impact op het gerapporteerde resultaat voor belastingen van per saldo € 80 miljoen (€ 60 miljoen na belastingen).

De kasstroom uit operationele activiteiten is gedaald met € 60 miljoen tot € 623 miljoen in 2014. De solvabiliteit is in 2014 gestegen tot 53,6% en de netto schuldpositie is met € 101 miljoen gedaald. De totale activa zijn toegenomen met € 125 miljoen, met name door investeringen in de netten.