Financiële positie

Nettoschuld

Onderstaand is de reconciliatie van de nettoschuldpositie per 31 december 2014 opgenomen:

De nettoschuldpositie per 31 december 2014 bedraagt € 1.617 miljoen (2013: € 1.718 miljoen). Dit is een daling ten opzichte van de nettoschuldpositie ultimo 2013 van € 101 miljoen.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2014

31 december 2013

Langlopende financiële verplichtingen

1.616

 

1.611

 

Kortlopende financiële verplichtingen

159

 

284

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

145

 

127

 

Brutoschuldpositie

 

1.920

 

2.022

     

Liquide middelen

167

 

155

 

Langlopende financiële activa

-

 

136

 

Kortlopende financiële activa

184

 

100

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

200

 

161

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

551

 

552

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.369

 

1.470

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

1.617

 

1.718

De daling is hoofdzakelijk veroorzaakt door een vrije kasstroom van € 213 miljoen, deels gecompenseerd door de dividenduitkering (€ 125 miljoen) en de betaling van een vergoeding op de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (€ 16 miljoen).

Voor de financiering van de instandhouding en uitbreiding van de energienetten en overige activiteiten worden verschillende instrumenten gebruikt. Alliander is daarbij afhankelijk van haar aandeelhouders, institutionele beleggers en banken. Kredietbeoordelaars beoordelen Alliander op kredietwaardigheid door het toekennen van een publieke credit rating. De kapitalisatie van Alliander ultimo 2014 ziet er als volgt uit:

Uit de kapitaalstructuur blijkt dat de financiering van Alliander min of meer gelijk is verdeeld over eigen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt door de aandeelhouders verstrekt en neemt toe naarmate het jaarlijkse netto-resultaat wordt ingehouden. De aandeelhouders ontvangen jaarlijks een percentage van de netto winst als dividend. Ook de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ontvangen, indien een dividenduitkering plaatsvindt, een vaste vergoeding. Voor het verkrijgen van financiering door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen heeft Alliander geen toegang tot private beleggers omdat privaat aandeelhouderschap van Nederlandse regionale netwerkbedrijven wettelijk niet is toegestaan. Voor externe financiering is Alliander aangewezen op verschaffers van vreemd vermogen. Deze bestaan met name uit institutionele investeerders die door Alliander uitgegeven schuldpapier kopen. Voor de financieringsbehoefte op lange termijn heeft Alliander een vijftal beursgenoteerde obligatieleningen uitgegeven, waaronder een achtergestelde eeuwigdurende obligatielening. Deze obligatieleningen staan genoteerd aan de Luxemburg Stock Exchange en aan NYSE Euronext Amsterdam. Voor de variabele financieringsbehoefte op korte termijn geeft Alliander kortlopend commercial paper uit. Daarnaast heeft Alliander met een aantal banken een gecommitteerde kredietfaciliteit afgesloten om als back-up financieringsbron te dienen in geval de kapitaal- en geldmarkt hier niet in kan voorzien.

Open dialoog

Alliander voert een actief beleid om een open en constructieve dialoog te onderhouden met aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, analisten en pers. Er wordt naar gestreefd om alle stakeholders zo goed en tijdig mogelijk van relevante financiële en overige informatie te voorzien, onder meer via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten.