Financieel beleid en langetermijndoelstellingen

Financieel kader

Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. Deze ratio's alsmede de normen hierbij hebben een relatie tot het verkrijgen/behouden van een solide A-rating profiel op een stand-alone basis.

Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2013 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt.

Ratio's op basis van financieel beleid Alliander

 

norm

31 december 2014

31 december 2013

FFO / nettoschuldpositie¹

> 20%

34,0%

38,7%

Rentedekking²

> 3,5

7,6

8,0

Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen)

< 60%

33,6%

36,5%

Solvabiliteit³

> 30%

53,6%

51,1%

Per 31 december 2014 bedraagt de ratio FFO/nettoschuldpositie 34,0% (ultimo 2013: 38,7%) ten opzichte van een minimum van 20%. De daling is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van het vergelijkbare bedrijfsresultaat en wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere nettoschuldpositie.

Per 31 december 2014 is de ratio rentedekking uitgekomen op 7,6 en is gedaald ten opzichte van 2013 (8,0). Ook hier is de daling hoofdzakelijk het gevolg van een daling van het vergelijkbare bedrijfsresultaat en wordt deze gecompenseerd door lagere rentelasten. In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen.

De ratio nettoschuldpositie/(som nettoschuldpositie en eigen vermogen) bedraagt per 31 december 2014 33,6% (ultimo 2013: 36,5%). De daling is veroorzaakt door zowel een daling van de nettoschuldpositie als een stijging van het eigen vermogen in 2014. Conform het financieel beleid van Alliander mag deze ratio maximaal 60% bedragen.

De ratio solvabiliteit bedraagt per 31 december 2014 53,6% (ultimo 2013: 51,1%) ten opzichte van een minimum van 30%. De stijging ten opzichte van 2013 wordt met name veroorzaakt door een sterkere stijging van het eigen vermogen ten opzichte van de totale activa exclusief gepassiveerde bijdragen.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid (als onderdeel van het financieel beleid) voorziet in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij de door de toezichthouders vereiste investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingpercentage vereisen en tenzij na uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de investeringen in het gereguleerde domein, onder andere veiligheid en betrouwbaarheid, en het realiseren van een adequate investeringsvergoeding. Investeringsvoorstellen worden getoetst aan minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Naast aan kwantitatieve eisen moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten.

Overigens dient te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken van de netbeheerders.