Een verantwoorde investering

Alliander heeft een gezonde financiële positie. Deze wordt in belangrijke mate bepaald door ons te houden aan ons financieel beleid, dat in hoofdzaak gericht is op het handhaven van een solide A rating profiel. Door aan dit financieel beleid vast te houden kunnen we een economisch verantwoorde investering zijn en blijven, zowel voor obligatiehouders als aandeelhouders.

Investeren in de netten

Onze financiële positie stelt ons in staat om te blijven investeren in onze netten, flexibel te zijn en de onderneming te laten groeien. Het is de taak van Alliander om de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten te waarborgen en voor voldoende capaciteit van de netten te zorgen, nu en in de toekomst. Hiervoor doen we investeringen in de vervanging en uitbreiding van onze netten. De onzekerheid over de snelheid en omvang van de energietransitie maakt het echter moeilijk om een goede inschatting te maken van de gewenste netcapaciteit in de toekomst. Daarnaast investeren we meer in digitalisering. Hierbij ligt het zwaartepunt op het goed meetbaar en op afstand bestuurbaar maken van netten dan op het leggen van meer kabels. Verder volgen we nauwgezet de technologische en marktontwikkelingen in de sector. Zo kunnen we tijdig anticiperen en indien nodig onze investeringen qua aard en omvang aanpassen.

Duurzame strategie

Wij willen een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn. Dit doen wij door een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Zo willen wij onze CO2-voetafdruk zoveel mogelijk beperken en daar waar we CO2 uitstoten, willen we deze vergroenen met groencertificaten. In 2014 hebben we een eerste contract getekend met een exploitant van een nieuw te bouwen windpark in Nederland. Bij het beperken van de CO2-uitstoot werken we nauw samen met onze leveranciers. Een belangrijke taak van Alliander is het faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Deze facilitering bestaat voor een belangrijk deel uit het aanpassen van onze bestaande netten om ze geschikt te maken voor het terugleveren van duurzame decentraal opgewekte energie.

Daarnaast zijn we nieuwe activiteiten gestart, onder meer op het gebied van aanleg en beheer van warmtenetten en het aanleggen en beheren van laadpaalinfrastructuren voor elektrisch vervoer. Alliander ziet het ook als zijn taak om deze op duurzaamheid gerichte activiteiten verder te stimuleren en te faciliteren. Onze inspanningen op duurzaamheidsgebied laten zien dat een investering in Alliander ook een maatschappelijk verantwoorde investering is.

Belang duurzame prestaties

Het toenemende belang van duurzame prestaties voor het aantrekken van financiering blijkt verder ook uit de opkomst van groene obligatieleningen, waarbij bedrijven financiering aantrekken voor investeringen met een specifiek duurzaam oogmerk. Onze aandeelhouders erkennen het belang van een financieel gezond netwerkbedrijf dat zich op vooruitstrevende wijze actief inzet voor de facilitering van de energietransitie en staan achter onze ambities op dit gebied. Ook maken zij gebruik van de expertise van Alliander in het opzetten van initiatieven voor lokale duurzame opwek.

De aandacht onder aandeelhouders en investeerders voor prestaties op het gebied van duurzaamheid van bedrijven groeit. Sinds een aantal jaren wordt Alliander in dit kader regelmatig beoordeeld door MVO- rating bureaus die net als kredietbeoordelaars een rating voor Alliander afgeven. Zij doen dit in opdracht van duurzaam georiënteerde investeerders die de MVO-rating als selectiecriterium gebruiken. Op 14 juli 2014 heeft het Duitse duurzaamheidsratingbureau Oekom de rating van Alliander verhoogd van B naar B+. Met deze duurzaamheidsrating behoort Alliander volgens Oekom tot de industry leaders in de sector.

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële positie en prestaties van Alliander in 2014, het financieel beleid en onze relatie met financiële stakeholders. Daarnaast laten we onze belangrijkste prestaties op het gebied van duurzaamheid zien en worden deze nader toegelicht.