Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. Voor bijzondere posten wordt in beginsel een ondergrens gehanteerd van € 10 miljoen.

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2014 zijn per saldo uitgekomen op een bate van € 84 miljoen na belastingen (2013: bate € 1 miljoen). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Netto-omzet

1.696

1.744

-

-

1.696

1.744

Overige baten

141

102

40

-

101

102

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.148

-1.223

72

-11

-1.220

-1.212

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-354

-357

-

-

-354

-357

Geactiveerde eigen productie

175

191

-

-

175

191

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

510

457

112

-11

398

468

       

Financiële baten/(lasten)

-93

-69

-19

13

-74

-82

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-

2

-

-

-

2

Resultaat voor belastingen

417

390

93

2

324

388

       

Belastingen

-94

-102

-10

-1

-84

-101

       

Resultaat na belastingen

323

288

83

1

240

287

Overige baten

(2014: € 40 miljoen bate, 2013: nihil)

Verkoop belang KEMA

De bijzondere post in 2014 onder de overige baten heeft betrekking op de verkoop van het 25,4% belang in KEMA aan DNV GL Group, inclusief de afwaardering van de hieraan gerelateerde put en call opties. Deze is als volgt verantwoord:

€ miljoen

2014

Verkoopprijs

80

Af: boekwaarde belang

23

Bruto boekwinst

57

  

Afwaardering opties

17

Boekwinst voor belastingen (overige baten)

40

  

Vennootschapbelasting

5

Boekwinst na belastingen

45

Ten aanzien van de bruto boekwinst is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Bij de afwaardering van de opties is de hiervoor verantwoorde latentie vrijgevallen ten gunste van het resultaat, zodat per saldo een netto boekwinst op de verkoop van het belang in KEMA is gerealiseerd van € 45 miljoen.

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2014: € 72 miljoen bate, 2013: € 11 miljoen last)

Het saldo bestaat uit een bijzondere bate en een bijzondere last. De bijzondere bate in 2014 van € 80 miljoen heeft betrekking op de CDS, te weten een vrijval van de voorziening met € 127 miljoen verminderd met een waardemutatie van het derivaat met € 47 miljoen.

De bijzondere last in zowel 2014 (€ 8 miljoen) als 2013 (€ 11 miljoen) heeft te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen.

Financiële baten/(lasten)

(2014: € 19 miljoen last, 2013: € 13 miljoen bate)

De bijzondere last in 2014 heeft met name betrekking op posten samenhangend met cross border leases, waaronder de herwaardering aan een cross border leaseconstructie gerelateerde belegging en de mutatie van een voorziening in dit kader, totaal € 17 miljoen.

De bijzondere bate in 2013 heeft met name betrekking op de waardering van de put en call opties KEMA.

Belastingen

(2014: € 9 miljoen last, 2013: € 1 miljoen last)

Deze bedragen hebben betrekking op het belastingeffect van de bijzondere posten en fair value mutaties.