Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2014 opgenomen.

Geconsolideerde balans

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2014

31 december 2013

Activa

  

Vaste activa

7.012

6.933

Vlottende activa

651

593

Vaste activa aangehouden voor verkoop

9

22

   

Totaal activa

7.672

7.548

   

Eigen vermogen en verplichtingen

  

Totaal eigen vermogen

3.579

3.375

Langlopende verplichtingen

3.384

3.476

Kortlopende verplichtingen

709

697

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7.672

7.548

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2014 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2013. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vaste activa

De vaste activa per 31 december 2014 zijn ten opzichte van 31 december 2013 met € 79 miljoen gestegen. Deze stijging komt met name voort uit hogere investeringen in de netten ten opzichte van de bijbehorende afschrijvingen. De stijging van de materiële vaste activa wordt deels gecompenseerd door de herrubricering van een deel van de voor verkoop beschikbare financiële activa naar de vlottende activa als gevolg van de aflossing in juni 2015.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn in vergelijking met de stand per 31 december 2013 met € 58 miljoen gestegen naar € 651 miljoen. De stijging is vooral veroorzaakt door de hiervoor genoemde herrubricering van de voor verkoop beschikbare financiële activa. Deels wordt dit gecompenseerd door lagere handelsvorderingen en een lager saldo derivaten, dit laatste is met name het gevolg van de verkoop van de aandelen KEMA.

Vaste activa aangehouden voor verkoop

De vaste activa aangehouden voor verkoop hebben betrekking op een hoogspanningsnet in Noord-Holland (€ 9 miljoen). De vorig jaar eveneens hieronder opgenomen vaste activa inzake Spaklerweg te Amsterdam zijn per 1 september 2014 verkocht aan de gemeente Amsterdam.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2014 is ten opzichte van het niveau per 31 december 2013 met € 204 miljoen gestegen naar € 3.579 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door het netto-resultaat over 2014 van € 323 miljoen minus het uitgekeerde dividend in 2014 met betrekking tot het verslagjaar 2013 (€ 125 miljoen). Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening.

Langlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2013 afgenomen met € 94 miljoen. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de vrijval van de CDS voorziening (€ 126 miljoen). Deze daling is deels gecompenseerd door een toename van de vooruitontvangen opbrengsten en de verplichtingen uit hoofde van financiële leases.

Kortlopende verplichtingen

De kortlopende verplichtingen per 31 december 2014 zijn ten opzichte van de stand ultimo 2013 met € 12 miljoen gestegen naar € 709 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de hogere reële waarde van de CDS en de kortlopende ECP-financiering, deels gecompenseerd door de EMTN-aflossing in 2014.