Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander;
  • Netwerkbedrijf Endinet;
  • Overige activiteiten binnen de Alliander-groep.

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Netwerkbedrijf Endinet

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Bedrijfsopbrengsten

          

Externe opbrengsten

1.586

1.642

108

117

103

87

-

-

1.797

1.846

Interne opbrengsten

5

3

-

-

308

315

-313

-318

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.591

1.645

108

117

411

402

-313

-318

1.797

1.846

           

Bedrijfskosten

          

Bedrijfskosten

1.175

1.185

87

90

450

421

-313

-318

1.399

1.378

           

Bedrijfsresultaat

416

460

21

27

-39

-19

-

-

398

468

Netbeheerder Liander

Het segment Netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland en delen van Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De externe opbrengsten over het jaar 2014 zijn ten opzichte van 2013 gedaald met € 56 miljoen naar € 1.586 miljoen. Deze daling is vooral het gevolg van lagere gereguleerde tarieven in 2014. De bedrijfskosten zijn gedaald met € 10 miljoen, met name een gevolg van een daling van de kosten inzake facturatie en incasso en onderhoud en storingen. Deels is dit gecompenseerd door stijgende precariolasten, inkoop van netverliezen en een toename van de doorbelasting vanuit TenneT. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2013 € 44 miljoen lager uitgekomen op € 416 miljoen.

Netwerkbedrijf Endinet

Het segment Netwerkbedrijf Endinet betreft Endinet Groep B.V., waaronder de netbeheerder Endinet B.V.. De externe bedrijfsopbrengsten over 2014 bedragen € 108 miljoen, een daling van € 9 miljoen ten opzichte van 2013. Deze daling is veroorzaakt door lagere gereguleerde tarieven. De bedrijfskosten zijn uitgekomen op € 87 miljoen (2013: € 90 miljoen). Het bedrijfsresultaat over 2014 bedraagt € 21 miljoen (2013: € 27 miljoen).

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, activiteiten in groeimarkten, de staven en de service-units. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2014 zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 16 miljoen naar € 103 miljoen. Deze stijging is het gevolg van onder meer een hogere omzet bij telecom en CDMA. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2014 bedraagt € 39 miljoen negatief (2013: € 19 miljoen negatief). De daling wordt met name veroorzaakt door teruglopende huurinkomsten van derden, kosten van leegstand, verbouwingen en activiteiten in groeimarkten.