Aandeelhouders

Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Voor een volledig overzicht van alle aandeelhouders wordt verwezen naar de website van Alliander.com.

Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2014 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort.

Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast acht Alliander (bilaterale) contacten tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om van belang. Bij Alliander heeft dit beleid vorm gekregen in periodiek, informeel overleg tussen de Raad van Bestuur en het zogenoemde Grootaandeelhoudersoverleg en de Klankbordgroep.

Daarnaast kent Alliander een Commissie van Aandeelhouders. Dit is een door en uit de AvA benoemde groep aandeelhouders waaraan bepaalde bevoegdheden zijn overgedragen. Dit betreft onder meer bevoegdheden met betrekking tot aanbeveling, benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en bevoegdheden met betrekking tot benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur. Voor de samenstelling van de Commissie, zie de website van Alliander.com. In 2014 is tweemaal een beroep op de Commissie gedaan, namelijk bij de voorgenomen benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur en in verband met een tweetal vacatures in de Raad van Commissarissen die zullen ontstaan na afloop van de AvA in 2015. Daarnaast heeft de Commissie ter voorbereiding op de AvA van 2 april 2014 overleg gepleegd met de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie van de RvC.

Het Grootaandeelhoudersoverleg betreft een informeel overleg op bestuurlijk niveau ter voorbereiding van de AvA en is voorts bedoeld om relevante ontwikkelingen te bespreken, informatie uit te wisselen en wederzijds begrip te bevorderen.

De Klankbordgroep is een voorbereidend informeel overleg op ambtelijk niveau voor het Grootaandeelhoudersoverleg. In beide overleggen zijn dezelfde (groepen van) aandeelhouders vertegenwoordigd als in de Commissie van Aandeelhouders. In 2014 heeft vier maal overleg met beide gremia plaatsgevonden. Er is onder meer gesproken over de mogelijke uitruil van netwerken tussen Alliander en Enexis, de groeistrategie, precario en het Alliander concept jaarplan 2015.

De jaarlijkse AvA van Alliander werd gehouden op 2 april 2014. Hier is gesproken over de jaarstukken 2013. Daarnaast zijn de jaarrekening 2013 en het dividend over 2013 vastgesteld. Daarnaast hebben de aandeelhouders kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. In dezelfde vergadering hebben de aandeelhouders goedkeuring verleend aan het voorstel om te streven naar substantiële schaalvergroting in Nederland en is de zittende Commissie van Aandeelhouders herbenoemd voor een periode van twee jaar.

Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten, waaronder de provincie Noord-Holland.
“In onze provincie is Alliander een goede en gewilde partner. Het netwerkbedrijf houdt zich niet alleen bezig met het heden, maar ook met de toekomst. Ik vind het waardevol dat Alliander bereid is om kennis op het gebied van energietransitie en duurzame gebiedsontwikkeling te delen. Ze denken mee bij regionale energievraagstukken, zoals ons warmtenet in Zaanstad, een windpark in de Wieringermeer en een onderzoek naar CO2-leidingen voor glastuinbouw in ons gebied. Juist omdat we praten over langetermijninvesteringen worden wij als aandeelhouder meegenomen in deze strategische keuzes.”Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland

Voorstel winstbestemming 2014

De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld om een bedrag van € 198,2 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het overige deel van de winst, € 124,6 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2014.

Het dividend over 2014 is ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk gebleven. Hoewel het vergelijkbare resultaat (resultaat exclusief bijzondere posten) lager is dan vorig jaar, is het dividend nagenoeg hetzelfde. Dit wordt veroorzaakt door de bijzondere bate inzake de verkoop van het 25,4% belang in KEMA van € 45 miljoen (na belastingen), welk bedrag het lagere vergelijkbare resultaat nagenoeg compenseert.