Noot 36 Gebeurtenissen na balansdatum

Op 15 januari 2015 heeft Alliander haar belang in Locamation uitgebreid van 14% tot 39%. Hiervoor is een bedrag betaald van € 2 miljoen. De werkzaamheden van Locamation bestaan uit de ontwikkeling en exploitatie van secundaire installaties voor onderstations.

In oktober 2014 heeft Alliander AG met EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Waldfeucht met ingang van 1 januari 2015. Hiervoor was in 2014 de concessie verworven. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 3 miljoen en is begin januari 2015 voldaan. De looptijd van de overeenkomst met de gemeente bedraagt 20 jaar.

Op 2 januari 2015 is de cross border lease (deel)transactie die de voormalige ENW in 1998 is aangegaan voor de gasnetwerken in Amsterdam op de contractueel voorziene optiedatum beëindigd. Als gevolg hiervan daalt de totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte activa (minus € 200 miljoen), de gerelateerde beleggingen (minus $ 200 miljoen), het strip risk (minus $ 0,1 miljoen) en het bedrag van afgegeven letters of credit (minus $ 0,5 miljoen). Genoemde bedragen hebben betrekking op de verantwoorde bedragen ultimo 2014.