Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

323

 

288

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

93

 

69

- belastingen

29

 

94

 

102

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-

 

-2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

291

 

296

- vrijval voorziening CDS na belastingen

8

 

-60

 

-

- resultaat verkoop aandelen KEMA na belastingen¹

22

 

-45

 

-

      

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-3

 

-1

 

- handels- en overige vorderingen

 

24

 

40

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

57

 

-35

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

78

 

4

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-38

 

-10

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

736

 

747

      

Betaalde rente

 

-77

 

-77

 

Ontvangen rente

 

2

 

5

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-38

 

8

 

Totaal

  

-113

 

-64

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

623

 

683

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in immateriële vaste activa

4

-2

 

-5

 

Investeringen in materiële vaste activa

3

-570

 

-570

 

Bijdrage investeringen van derden

14

80

 

82

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

82

 

-

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-410

 

-493

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste EMTN

 

-276

 

-

 

Aangetrokken ECP financiering

 

153

 

-

 

Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen

 

-5

 

-6

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

 

-7

 

21

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

 

75

 

-25

 

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

 

-494

 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

 

496

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

-16

 

-53

 

Betaald dividend

 

-125

 

-74

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-201

 

-135

      

Nettokasstroom

  

12

 

55

      

Liquide middelen per 1 januari

  

155

 

100

Nettokasstroom

  

12

 

55

      

Liquide middelen per 31 december

  

167

 

155