Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2014

2013

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

6.218

 

6.012

 

Immateriële vaste activa

4

322

 

323

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

11

 

32

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

6

200

 

297

 

Overige financiële activa

7

43

 

25

 

Latente belastingvorderingen

17

218

 

244

 
   

7.012

 

6.933

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

40

 

37

 

Handels- en overige vorderingen

10

258

 

282

 

Derivaten

8

2

 

19

 

Overige financiële activa

6, 7

184

 

100

 

Liquide middelen

11

167

 

155

 
   

651

 

593

      

Vaste activa aangehouden voor verkoop

33

 

9

 

22

      

Totaal activa

  

7.672

 

7.548

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

496

 

496

 

Hedge-reserve

 

-

 

-

 

Herwaarderingsreserve

 

42

 

24

 

Overige reserves

 

1.363

 

1.212

 

Resultaat boekjaar

 

323

 

288

 

Totaal eigen vermogen

  

3.579

 

3.375

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

1.616

 

1.611

 

Derivaten

8

-

 

6

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

19

145

 

127

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.573

 

1.555

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

49

 

53

 

Overige voorzieningen

16

1

 

124

 
   

3.384

 

3.476

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

103

 

76

 

Belastingverplichtingen

 

106

 

85

 

Rentedragende verplichtingen

13

159

 

284

 

Derivaten

8

80

 

-

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

67

 

65

 

Overlopende passiva

 

194

 

187

 
   

709

 

697

      

Totaal verplichtingen

  

4.093

 

4.173

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

7.672

 

7.548