Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

Enkelvoudige balans per 31 december, vóór winstbestemming

€ miljoen

Noot

2014

2013

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

243

 

212

 

Immateriële vaste activa

38

107

 

104

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.256

 

2.154

 

Overige financiële activa

40

22

 

23

 

Totaal vaste activa

  

2.628

 

2.493

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

 

14

 

11

 

Overige financiële activa

 

25

 

100

 

Derivaten

8

2

 

19

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

2.809

 

2.772

 

Liquide middelen

42

169

 

140

 

Totaal vlottende activa

  

3.019

 

3.042

      

Totaal activa

  

5.647

 

5.535

      

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 1

 

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve 1

 

42

 

24

 

Hedge-reserve 1

 

-

 

-

 

Overige reserves

 

1.363

 

1.212

 

Resultaat boekjaar

 

323

 

288

 

Totaal eigen vermogen

  

3.579

 

3.375

      

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

1.605

 

1.602

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

1.605

 

1.602

      

Voorzieningen

45

 

44

 

53

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

 

401

 

505

 

Derivaten

8

18

 

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

419

 

505

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

5.647

 

5.535

 

1. De hedgereserve, de herwaarderingsreserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.