Samenstelling en verslag commissies

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden twee commissies ingesteld die de Raad over specifieke taken adviseren en besluiten voorbereiden. Dit zijn de Auditcommissie en een Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. Van de vergaderingen en de bevindingen van beide commissies wordt verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestond in 2014 uit de heer Van Winkelen (voorzitter), mevrouw Van der Linde en mevrouw Van der Veer-Vergeer. Laatstgenoemde kwalificeert als ‘financieel expert’ in de zin van best practice bepaling III.3.2 van de Nederlandse corporate governance code (Code). De commissie vergaderde in 2014 vijfmaal in aanwezigheid van de CFO; de voorzitter van de Raad van Bestuur woonde vier vergaderingen bij. De vergaderingen werden ook bijgewoond door de externe accountant, de directeur Internal Audit en de manager Corporate Control. Daarnaast heeft de commissie separaat overleg gehad met respectievelijk de CFO, de directeur Internal Audit, de directeur Algemene Zaken (in het kader van compliance) en de externe accountant. De uit deze gesprekken naar voren gekomen punten zijn besproken in de voltallige Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie heeft alle relevante financiële zaken, die aan de Raad van Commissarissen zijn voorgelegd, beoordeeld en besproken, waaronder het jaarverslag 2013 en de jaarrekening voor dat jaar, de kwartaal- en halfjaarcijfers 2014, de rapporten van de interne en externe accountant, het operationeel jaarplan 2015, de investeringsbegroting 2015 en het business plan 2015-2019. Ook heeft de Auditcommissie de besluitvorming door de voltallige Raad van Commissarissen voorbereid inzake de strategische samenwerking tussen Liander en Stedin op het gebied van dataverkeer, de transactie met Enexis over de uitruil van energienetten en het aangepaste investeringsvoorstel voor de huisvesting in Duiven. De Auditcommissie heeft zich verder beziggehouden met diverse andere onderwerpen op haar werkterrein, in het bijzonder met de risicorapporten, het financieel beleid en de financieringsactiviteiten 2014-2016, de stijging van de precariolasten, de financiële resultaten van de participaties, het Charter Internal Audit, de visie en missie van Internal Audit en de aanpak van de aanbesteding voor een externe accountant met ingang van het boekjaar 2016.

Daarnaast rapporteerde een aantal managers (Fiscale Zaken Subsidies, IT en Governance, Risk en Compliance) tijdens vergaderingen van de Auditcommissie over hun werkzaamheden. Zo heeft de manager Fiscale Zaken Subsidies de Raad van Commissarissen bijgepraat over lopende fiscale zaken en de gebruikmaking van subsidies. Op IT-gebied werd de Auditcommissie geïnformeerd over de risico's die hiermee verband houden en hoe deze worden beheerst. In 2014 is de afdeling Governance, Risk en Compliance gestart. Deze afdeling brengt de activiteiten samen op één plek in de organisatie om een meer geïntegreerde aanpak te realiseren. De Auditcommissie onderschrijft de integratie van deze bedrijfsprocessen. Bij een geïntegreerde aanpak is het mogelijk om proactief en snel op risico’s in te spelen.

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bestond in 2014 uit de heer Briët (voorzitter), mevrouw Spies en de heer d’Hondt. De commissie heeft in 2014 drie keer vergaderd (deels) in het bijzijn van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Alle vergaderingen werden bijgewoond door de directeur HRM.

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie heeft de besluitvorming door de voltallig Raad van Commissarissen voorbereid inzake de variabele beloning van de Raad van Bestuur en het Remuneratierapport. Daarnaast heeft de Commissie de procedure rondom fiattering van de declaraties van de leden van de Raad van Bestuur en de voortgang van de werving van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen besproken. Verder heeft de commissie de wijze van zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen in 2014 voorbereid. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van WNT 1 en WNT 2 en de mogelijkheden om hiertegen, al dan niet middels het entameren van rechtsmaatregelen, te ageren. Ook heeft de commissie met de leden van de Raad van Bestuur, in het kader van de beoordeling van de Raad van Bestuur over 2013, individuele functioneringsgesprekken gevoerd.