Kwaliteitsborging toezicht

Evaluatie

In onderstaande tabel wordt de voortgang ten aanzien van de verbeter- en actiepunten uit de interne zelfevaluatie van 2013 aangegeven.

Verbeter-/actiepunt

 

Voortgang

Rolverdeling tussen Auditcommissie en Raad van Commissarissen verbeteren

 

Er wordt nog scherper een bewuste afweging gemaakt over thema’s/agendapunten, die rechtstreeks in de Raad van Commissarissen behandeld kunnen worden.

Meer sectorspecifieke en meer financiële kennis borgen binnen de Raad van Commissarissen

 

Om de samenstelling van de Raad van Commissarissen verder te versterken, zal bij de invulling van vacatures nadrukkelijk aandacht aan dit punt worden besteed. Daarnaast wordt hiermee bij de bepaling van onderwerpen voor het leerprogramma van de Raad van Commissarissen rekening gehouden.

Behoefte aan diepgaande discussie over strategie

 

Hier is invulling aangegeven door een tweetal bijeenkomsten met de Raad van Bestuur te organiseren over de strategische koers van de onderneming.

Klankbordrol van de Raad van Commissarissen richting bestuur kan sterker worden ingevuld

 

Hier is in 2014 onder meer aandacht aan besteed door meer ruimte in te bouwen voor informele momenten.

De jaarlijkse zelfevaluatie van 2014 is uitgevoerd onder begeleiding van een externe adviseur. De doelstelling van deze evaluatie was om de effectiviteit van de Raad van Commissarissen te vergroten. Tijdens de zelfevaluatie is onder meer uitgebreid gesproken over de rol van de Raad van Commissarissen ten opzichte van de Raad van Bestuur en de samenwerking tussen beide organen. De zelfevaluatie bestond uit de volgende onderdelen:

  • individuele gesprekken door de externe adviseur met de leden van de Raad van Commissarissen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een rapportage;
  • bespreken van de rapportage in een evaluatievergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur;
  • het vaststellen van verbeter- en actiepunten;
  • het bespreken van de uitkomsten met de leden van de Raad van Bestuur.

Tijdens de zelfevaluatie is geconstateerd dat veel aandacht in 2014 werd opgeëist door de groeistrategie. Met name de vraag of groei onontkoombaar is, gegeven de te voorziene ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en de effecten daarvan op exploitatie en investeringen, leverde levendige debatten op. Vooral de volgtijdelijkheid van de verschillende groeiscenario's zorgde voor verschillende inzichten, hoewel uiteindelijk ook consensus. Hetzelfde gold voor de WNT die het bedrijf voor grote problemen plaatst, zowel in de top als in de breedte van de onderneming. Het vergde veel inspanning om een goede balans te vinden tussen wat extern gewenst wordt en wat nodig is voor de kwaliteit van het bestuur van het bedrijf. Daarnaast vroeg de balans tussen ambitie versus verandervermogen van de organisatie extra aandacht van de Raad van Commissarissen. Het jaar als geheel stond in het teken van herijking van de verhoudingen tussen aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Dat neemt niet weg dat de Raad van Commissarissen tevreden is over het bedrijfsresultaat en grote waardering heeft voor de inspanningen van de Raad van Bestuur en alle medewerkers die voortdurend onder druk van verandering moeten opereren. Naar aanleiding van de evaluatie is ook een aantal praktische werkafspraken gemaakt om de effectiviteit van vergaderen te vergroten, onder andere ten aanzien van de informatievoorziening en agendasetting.

Educatie

De Raad van Commissarissen hanteert een leerprogramma dat tot doel heeft de kennis en deskundigheid van leden van de Raad op peil te houden en zo nodig te verbreden. In 2014 is onder externe begeleiding van het European Network for Cyber Security (ENCS) stilgestaan bij cybercriminaliteit en cybersecurity. De Raad van Commissarissen vindt dit belangrijke onderwerpen, omdat de IT-infrastructuur rond de fysieke netwerken steeds belangrijker wordt en daarmee de kansen op cybercriminaliteit en de gevolgen ervan toenemen. De Raad van Commissarissen heeft de presentatie van ENCS als leerzaam en informatief ervaren.

Nieuwe commissarissen doorlopen een eigen introductieprogramma, waarin naast inhoudelijke verdieping kennismaking met medewerkers en werkzaamheden van Alliander centraal staan.

Insiderregeling

Per 16 september 2014 is, als onderdeel van de gedragscode, een insiderregeling binnen Alliander in werking getreden. Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2014 een verklaring omtrent de naleving van de insiderregeling ondertekend. Deze regeling beoogt dat bij bepaalde transacties (de schijn van) handelen met gebruik van voorwetenschap en vermenging van zakelijke en privébelangen wordt voorkomen. Personen die direct of indirect bij transacties van Alliander in financiële instrumenten betrokken zijn of over voorwetenschap kunnen beschikken, worden als insider aangemerkt.

Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat regelingen met betrekking tot onder andere onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties. Alle commissarissen zijn onafhankelijk en kunnen - mede als gevolg van de waarborgen in het reglement - ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere organen onafhankelijk functioneren. Ieder lid van de Raad van Commissarissen voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals opgenomen in de Code (bepalingen III.2.1 en III.2.2).

Mevrouw Van der Linde is niet onafhankelijk zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 2b van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 3, lid 2b van de Gaswet vanwege haar commissariaat bij Wintershall Nederland B.V. Alle andere commissarissen zijn wel onafhankelijk in de zin van De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Dit houdt in dat geen van hen een directe of indirecte binding heeft met een organisatorische eenheid die elektriciteit of gas produceert, aankoopt of levert.

Geen van de commissarissen heeft meer dan vijf commissariaten bij Nederlandse beursvennootschappen, waardoor wordt voldaan aan bepaling III.3.4 van Code. Ook bekleedt geen van de commissarissen meer dan vijf ‘zware’ toezichthoudende functies als bedoeld in de Wet Bestuur en Toezicht.

In 2014 zijn er geen materiële transacties geweest waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen hebben gespeeld (als bedoeld in bepalingen III.6.1 tot en met III.6.3 van de Code), noch hebben er materiële transacties plaatsgevonden tussen Alliander en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houden (als bedoeld in bepaling III.6.4 van de Code). De overige transacties met de grootaandeelhouders zijn toegelicht in de jaarrekening.