Interne organisatie

Samenstelling Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2014 gewijzigd. Gezien de diverse uitdagingen van de onderneming is besloten de Raad van Bestuur uit te breiden van twee naar drie leden. Met ingang van 1 maart 2014 is mevrouw I.D. Thijssen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en COO, waarbinnen zij verantwoordelijk is voor de aansturing en bedrijfsvoering van netbeheerder Liander. Vanaf genoemde datum vormen de heer P.C. Molengraaf, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO, de heer M.R. van Lieshout, lid van de Raad van Bestuur en CFO, en mevrouw I.D. Thijssen, lid van de Raad van Bestuur en COO, samen de Raad van Bestuur.

De verdeling man/vrouw in de Raad van Bestuur is 67%/33% en voldoet daarmee aan het streefcijfer voor diversiteit op grond van de Wet bestuur en toezicht.

Geen van de leden van de Raad van Bestuur bekleedt meer dan twee ‘zware’ toezichthoudende functies als bedoeld in de Wet bestuur en toezicht. Er wordt geen voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan vervuld. Een en ander is in overeenstemming met de Wet Bestuur en Toezicht en de Code.

In 2014 zijn er geen besluiten genomen tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders speelden die van materiële betekenis voor Alliander en/of het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur waren en daarmee is voldaan aan best practice-bepaling II.3.2-II.3.4 van de Code. In het reglement van de Raad van Bestuur is een procedure vastgelegd hoe dient te worden gehandeld in geval van (potentieel) tegenstrijdig belang.

Ik zie dat de Raad van Bestuur met de komst van Ingrid Thijssen meer gebalanceerd en complementair is geworden. Ook zie ik dat de RvB-leden veel waarde hechten aan de samenwerking als team. Gezien de uitdagingen in de komende jaren is dit van belang.

Liesbeth Spies

Samenstelling Raad van Commissarissen

Met ingang van 15 december 2014 is mevrouw Spies benoemd tot burgemeester van Alphen aan den Rijn. De functie van burgemeester en commissaris bij Alliander zijn niet verenigbaar gezien het feit dat Alphen aan den Rijn aandeelhouder van Alliander is. Daarom heeft mevrouw Spies per genoemde datum haar functie als RvC-lid neergelegd. Per 1 januari 2015 is de heer Briët om gezondheidsredenen teruggetreden als commissaris. De procedures in verband met de nieuw te benoemen commissarissen zijn in gang gezet. In het zoekproces naar een opvolger van de heer Briët wordt de Raad van Commissarissen bijgestaan door een extern searchbureau.

Volgens het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen zal na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 de heer Van Winkelen aftreden als commissaris. Hij had in eerste instantie besloten zich niet beschikbaar te stellen in verband met zijn leeftijd, maar heeft vervolgens besloten zich voor één jaar herbenoembaar te stellen om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te borgen.

Profielschets, competenties en diversiteit

Voor de Raad van Commissarissen is een profielschets opgesteld die een richtlijn biedt voor de samenstelling van de Raad en de (her)benoeming van zijn leden. De profielschets is te raadplegen op de website van Alliander. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op basis van de in de profielschets neergelegde criteria. Er wordt gestreefd naar een complementaire en diverse samenstelling voor wat betreft achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2014 was divers naar professionele achtergrond, kennisgebieden en geslacht. De leden waren afkomstig uit verschillende bedrijfstakken, waaronder zakelijke en financiële dienstverlening, overheid en publieke sector. Ook de leeftijden liepen uiteen, met geboortejaren tussen 1944 en 1966. De man-vrouwverdeling in de Raad van Commissarissen was 50%/50% en voldeed daarmee ruimschoots aan het streefcijfer voor diversiteit op grond van de Wet Bestuur en Toezicht.