Beloningsbeleid Raad van Commissarissen

De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen is vast en onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. De beloning is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De beloning bestaat uit een vaste jaarlijkse bruto-vergoeding voor de voorzitter en een vaste jaarlijkse vergoeding voor de overige leden. Voorts gelden aanvullende vaste bruto-vergoedingen voor het lidmaatschap van de verschillende commissies binnen de Raad van Commissarissen. De vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkelingen op grond van de cao Netwerkbedrijven. De leden van de Raad van Commissarissen hebben tevens recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Alliander verstrekt aan zijn commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen wordt vanwege het toezicht op de netbeheerders voor een aantal RvC-leden ingeperkt door de WNT.  Voor de overige commissarissen geldt het overgangsrecht. 

Voor een overzicht van de totale vergoedingen van de Raad van Commissarissen over 2014 wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.