Beloningsbeleid RvB

Algemeen

Het beloningsbeleid heeft als uitgangspunt dat de beloning marktconform moet zijn en dat Alliander op basis van het vastgestelde beloningsbeleid gekwalificeerde en deskundige bestuurders moet kunnen aantrekken en behouden. Tevens moet het beloningsbeleid zowel de korte- als de lange termijn doelstellingen van de onderneming ondersteunen. Het geldende beloningsbeleid is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2004 en laatstelijk gewijzigd in april 2006.

Sinds 1 januari 2013 is de WNT van toepassing op de netbeheerders Liander en Endinet. Per 1 maart 2014 is mevrouw I.D. Thijssen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Alliander en COO. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van netbeheerder Liander. Daarom zijn met mevrouw Thijssen beloningsafspraken gemaakt passend binnen de kaders van de WNT. Er is rekening gehouden met het WNT-beloningsmaximum. Ook is er geen variabele beloning en representatievergoeding overeengekomen en bedraagt de vergoeding bij beëindiging van het dienstverband door de vennootschap maximaal € 75.000,-.  

Procedure

De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie, het beloningsbeleid op voor de leden van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander stelt het beloningsbeleid vast. Binnen het vastgestelde beloningsbeleid geeft de Raad van Commissarissen, wederom op advies van de Selectie, Benoemings- en Remuneratiecommissie, concreet invulling aan het beloningspakket en wordt elk jaar het variabele deel van het inkomen vastgesteld.

Aan het begin van ieder jaar stelt de Raad van Commissarissen de doelstellingen en de bijbehorende weging voor de variabele beloning vast. De specifieke doelstellingen worden jaarlijks vastgelegd in een scorecard en dienen uitdagend, meetbaar en beïnvloedbaar te zijn. De vastgestelde criteria voor de korte en lange termijn variabele beloning zijn afgeleid van de belangrijkste doelstellingen waarop door de onderneming wordt gestuurd. De kortetermijndoelstellingen sluiten aan op de prestatie-indicatoren, zoals die in het jaarplan zijn gedefinieerd en in het corporate dashboard zijn opgenomen. De lange termijn doelstellingen zijn gerelateerd aan de lange termijn belangen van Alliander, zoals beschreven in het meerjaren businessplan. Voor enkele doelstellingen worden de scores vergeleken met die van andere netbeheerders in Nederland. Gedurende het jaar wordt de voortgang bewaakt. Nadat de Raad van Commissarissen de prestaties over het afgelopen jaar heeft beoordeeld, stelt hij vast in hoeverre de leden van de Raad van Bestuur hun doelstellingen hebben behaald. Voorafgaand aan de vaststelling van de hoogte van de variabele beloning wordt door de afdeling Internal Audit een verificatie van de realisatie van de scorecard uitgevoerd.

Als op een doelstelling van de scorecard minder dan het vooraf afgesproken minimumresultaat wordt gerealiseerd, is voor die doelstelling in het geheel geen sprake van uitbetaling van een variabele beloning. Als op een doelstelling van de scorecard meer dan het vooraf afgesproken maximumresultaat wordt gerealiseerd, wordt de score afgetopt op de maximale score voor die betreffende doelstelling. Zowel de korte als de lange termijn variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt nooit meer dan 100% van het maximum percentage van 30% van het vaste bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. De gehele variabele beloning is onderworpen aan een ’claw back clausule’: een toegekende variabele beloning kan worden teruggevorderd indien deze is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens. De Raad van Commissarissen heeft voorts de discretionaire bevoegdheid een in een eerder boekjaar toegekende variabele beloningscomponent aan te passen indien deze, naar het oordeel van de Raad van Commissarissen, tot onbillijke c.q. onredelijke uitkomsten leidt vanwege zeer bijzondere omstandigheden in de relevante beoordelingsperiode.

De uitbetaling van de variabele beloning geschiedt nadat de jaarrekening van Alliander van het jaar waarvoor de doelen zijn gesteld formeel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld.

Beloningscomponenten

Het totale beloningspakket voor de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit de volgende componenten:

a. vast bruto jaarsalaris
b. korte termijn variabele beloning
c. lange termijn variabele beloning
d. pensioenvoorziening
e. sociale lasten en overige beloningselementen

Ad a. Vast bruto jaarsalaris

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vast bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. Het vast bruto jaarsalaris wordt jaarlijks aangepast met de periodieke salarisverhogingen voor medewerkers, zoals die vastgelegd zijn in de cao Netwerkbedrijven.

Ad b. Korte termijn variabele beloning

De korte termijn variabele beloning (één jaar) is gericht op de realisatie van doelstellingen binnen het lopende jaar. Het maximum van de korte termijn variabele beloning bedraagt 30% van het vaste bruto jaarsalaris. Van de korte termijn variabele beloning heeft 60% betrekking op maatschappelijke aspecten.

Ad c. Lange termijn variabele beloning

De lange termijn variabele beloning is gericht op de realisatie van doelstellingen over een periode van drie jaar. De regeling is tevens bedoeld als instrument voor retentie van betrokkenen. Het maximum van de lange termijn variabele beloning bedraagt 30% van het vaste bruto jaarsalaris. Van de lange termijn variabele beloning heeft 75% betrekking op maatschappelijke aspecten.

Ad d. Pensioenvoorziening

De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de bij de cao Netwerkbedrijven genoemde en voor alle werknemers van Alliander geldende pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds ABP. Sinds 1 januari 2004 betreft dit een volledige middelloonregeling. Conform het huidige gebruik in de sector vindt pensioenopbouw plaats over het vaste bruto jaarsalaris, waarbij de leden van de Raad van Bestuur een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor deelname aan de pensioenregeling.

Ad e. Sociale lasten en overige beloningselementen

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding, evenals op het gebruik van een dienstauto. Tevens heeft de onderneming ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De onderneming verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van Raad van Bestuur.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid: aanvaarding van een commissariaat bij een (beurs)vennootschap behoeft de goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en andere belangrijke nevenfuncties worden schriftelijk gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eventuele vergoedingen voor werkzaamheden verricht in nevenfuncties die een bestuurder vervult uit hoofde van zijn functie als bestuurder van Alliander (qualitate qua) komen volledig toe aan de onderneming. Vergoedingen voor nevenactiviteiten niet uit hoofde van de functie komen toe aan het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur. De eventuele fiscale consequenties zijn in dit verband voor rekening van het betreffende lid van de Raad van Bestuur.

Overige uitgangspunten

Benoemingsduur

Voor alle leden van de Raad van Bestuur geldt dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst zijn van Alliander N.V.

Opzeggings- en afvloeiingsbeleid

Met de leden van de Raad van Bestuur is een opzegtermijn overeengekomen van drie maanden voor de bestuurders en van zes maanden voor de vennootschap.

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de leden van de Raad van Bestuur door de vennootschap is het beleid dat een lid van de Raad van Bestuur recht heeft op minimaal een jaarsalaris, gebaseerd op de afvloeiingsregeling zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Onder bepaalde omstandigheden wordt deze eenmalige uitkering ook uitgekeerd indien een lid van de Raad van Bestuur opzegt en van hem in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, zoals in geval van een zeggenschapswijziging of een onoverkomelijk verschil van inzicht ten aanzien van het beleid van de vennootschap.

Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2014

Ad a. Vast bruto jaarsalaris

De medewerkers van Alliander die vallen onder de cao Netwerkbedrijven hebben per 1 september 2014 een algemene loonsverhoging gekregen van 1,2%. Het vaste salaris van de leden van de Raad van Bestuur is in 2014 eveneens per 1 september met 1,2% verhoogd. Het vaste salaris van de heer Molengraaf bedroeg in 2014 € 231.430,-, inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste salaris van de heer Van Lieshout bedroeg over diezelfde periode € 218.060,-, inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste salaris van mevrouw Thijssen bedroeg in 2014 € 160.380,- (datum indiensttreding 1 maart 2014), inclusief 8% vakantietoeslag.

Ad b. Korte termijn variabele beloning

De doelstellingen over 2014 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de korte termijn beloning over 2013.

Doelstellingen en realisatie korte termijn variabele beloning 2014

  

Wegingsfactor

Realisatie 20141

1.

Financiële doelstellingen

  
 

Winst na belasting (NIAT)

20%

107%

 

Netto operationale kosten (OPEX)

10%

107%

 

Voortgang 25 belangrijkste projecten Asset Management Plan

10%

0%

 

Subtotaal

40%

 
    

2.

Klant gerelateerde doelstellingen

  
 

Klanttevredenheid consumentenmarkt

10%

108%

Klanttevredenheid zakelijke markt

10%

94%

Gerealiseerde energiebesparing

10%

110%

 

Subtotaal

30%

 
    

3.

Doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  
 

Medewerkers met achterstand op de arbeidsmarkt

10%

103%

 

Medewerkersonderzoek

10%

0%

 

Vrouwen in leidinggevende posities

10%

110%

 

Subtotaal

30%

 
 

Totaal

100%

 
 

Realisatiepercentage

 

85%

Conform bovenstaand overzicht komt het realisatiepercentage van de korte termijn variabele beloning neer op 85 procent van het maximum percentage van 30 procent van het bruto jaarsalaris. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen zijn de verwachtingen rondom stakeholdermanagement in het kader van de groeistrategie niet geheel waargemaakt. Dat is voor de Raad van Commissarissen aanleiding geweest om in overleg met de Raad van Bestuur dit percentage aan te passen naar 60 procent.

Ad c. Lange termijn variabele beloning

De doelstellingen voor 2012–2014 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de doelstellingen over 2011-2013.

Doelstellingen en realisatie lange termijn variabele beloning 2012 - 2014

 

Wegingsfactor

Realisatie 20141

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC)

25%

110%

Ongevallenfrequentie (LTIF)

25%

110%

Uitvalduur elektriciteit ten opzichte van het Nederlands gemiddelde

25%

99%

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

25%

102%

Totaal

100%

 

Realisatiepercentage

 

100%

Op basis van de realisatie van de doelstellingen is de uit te betalen lange termijn variabele beloning 2012-2014 voor de heren Molengraaf en Van Lieshout vastgesteld op 100% van 30% van het vaste bruto jaarsalaris4.

Ad d. Pensioenvoorziening

De pensioenkosten betreffen de afdracht van reguliere pensioenpremies. De heffingsgrondslag hiervoor is het pensioengevende vaste bruto jaarsalaris. Het variabele inkomen is contractueel niet pensioengevend. In het verslagjaar werd voor de heren Molengraaf en Van Lieshout totaal respectievelijk € 41.095,- en € 38.618,- aan pensioenpremies afgedragen en voor mevrouw Thijssen € 28.201,-.

Ad e. Sociale lasten en overige beloningselementen

Over 2014 bedroeg het totale bedrag aan sociale lasten en premies, de werkgeversbijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering, premies in het kader van het persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden en de representatievergoeding voor de heer Molengraaf € 56.954,- en voor de heer Van Lieshout € 56.568,-. Voor mevrouw Thijssen bedroeg het totale bedrag aan sociale lasten en overige beloningselementen € 9.444,-. In alle drie de bedragen is de crisisheffing begrepen5.